ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักบล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด → เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ - บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์การลงทุนและบริการ

 • บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - EQUITIES
  •  สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือต่างๆ ได้จากทุกที่ตลอด 24 ชม.
  • สะดวก รวดเร็วทันใจ ด้วยข้อมูลราคาหุ้นแบบเรียลไทม์ ส่งตรงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • หมดความกังวลกับการรอเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อที่จะส่งคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ให้ท่านในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน
  • ท่านสามารถติดตามหรือวิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์ที่ท่านมีความสนใจได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีเจ้าหน้าที่การตลาดมารบกวนด้วยการชี้นำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ท่านไม่สนใจ 
  • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายจำนวนเล็กน้อยหรือจำนวนมากก็ตาม โดยไม่ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่การตลาดมาแนะนำ 
  • เรามีระบบบันทึกรายการซื้อขาย ที่สามารถจัดเก็บคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ท่านไม่พลาดเหตุการณ์ที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของท่านที่อาจเกิดขึ้นในเสี้ยววินาที 

 • บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - DERIVATIVES
 • ด้วยวัตถุประสงค์ของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน อีกทั้งยังเพิ่มผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน เราจึงมีบริการตัวแทนนายหน้าตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการลงทุนดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ในบัจจุบันตราสารอนุพันธ์มี การซื้อขายผ่านบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ TFEX ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures), ออปชั่น (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures)

  ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
  มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (หน่วย : บาท) อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
  ผ่านผู้แนะนำการลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  บัญชี Cash ATS บัญชี Cash Balance
  X <= 5 ล้าน 0.5078% 0.1078% 0.0828%
  5 ล้าน < X <=10 ล้าน 0.5078% 0.0978% 0.0728%
  10 ล้าน < X <=20 ล้าน 0.5078% 0.0828% 0.0628%
  X >20 ล้าน 0.5078% 0.0278% 0.0278%
  ประเภทบัญชี

  บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันชําระราคา 
  (Cash Balance)

  • ฝากเงินไว้กับทางบริษัทฯล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย
  • อำนาจซื้อจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่นำมาฝากเข้ามาไว้กับทางบริษัทฯ
  • ถ้าอำนาจซื้อไม่พอกับมูลค่าหุ้นที่ต้องการซื้อ สามารถฝากเงินเพิ่มเข้ามาได้
  • ค่าซื้อหลักทรัพย์ จะถูกหักจากเงินฝากที่บริษัทฯ
  • ค่าขายหลักทรัพย์ จะถูกเพิ่มเข้าในเงินฝากที่บริษัทฯ เช่นกัน
  • เงินฝากของนักลงทุนที่มีอยู่กับทางบริษัทฯ จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด

   

  บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน 
  (Cash)

  • บริษัทฯจะพิจารณาวงเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์จากเอกสารแสดงฐานะการเงินของลูกค้า
  • ลูกค้าวางเงินหลักประกันเข้ามาไว้กับทางบริษัทฯ จำนวน 20% ของวงเงินที่ต้องการซื้อขาย
  • ค่าซื้อหลักทรัพย์ จะถูกหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า ภายใน 3 วันทำการ
  • ค่าขายหลักทรัพย์ จะถูกเพิ่มเข้าในบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า ภายใน 3 วันทำการ
  • วงเงินจะถูกหักลดลงตามมูลค่าคำสั่งของลูกค้า และจะเพิ่มวงเงินคืนให้เมื่อได้รับชำระราคา
  เอกสารเปิดบัญชี
  • ประเภทบุคคล
   1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. หลักฐานทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ/หรือ สำเนาการคืนบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 3-6 เดือน และ/หรือ สำเนาตราสารทางการเงินอื่นๆ
   4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
   5. สำเนาสมุดเงินฝาก หน้าที่มีชื่อ-สกุล และเลขที่บัญชี สำหรับใช้ตัดบัญชี ATS

   หมายเหตุ : โปรดรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า

   

  ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน