ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักบล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) → เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ - บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์การลงทุนและบริการ

 • บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - EQUITIES
 • ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทําให้ลูกค้าวางใจให้ KSS ดูแลทุกเรื่องการลงทุน เรามีความพร้อมในเรื่องการให้บริการตัวแทน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการให้คําแนะนําการลงทุนในหลักทรัพย์ ให้ตรงตามทุกวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกัน อีกทั้ง KSS ยังมีบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุม เพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - DERIVATIVES
 • ด้วยวัตถุประสงค์ของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน อีกทั้งยังเพิ่มผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน เราจึงมีบริการตัวแทนนายหน้าตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการลงทุนดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ในบัจจุบันตราสารอนุพันธ์มี การซื้อขายผ่านบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ TFEX ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures), ออปชั่น (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures)

 • การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 • เพื่อให้เงินของท่านทำงานแทนท่านได้อย่างเต็มที่ KSS ให้บริการบริหารเงินทุนส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมดูแลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยท่านสามารถกำหนดรูปแบบและเป้าหมายการลงทุนด้วยตัวท่านเอง KSS มุ่งเน้นดำเนินการบริหารด้วยการใช้ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อสร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการของท่าน

 • บริการซื้อขายกองทุนรวม - MUTUAL FUNDS
 • บริการด้านการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ทําให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถทํารายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนหลากหลาย บลจ. ชั้นนํา ผ่านที่นี่ที่เดียว และยังสะดวกต่อการติดตาม สถานะพอร์ทการลงทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นจากบริการสรุปยอดเงินลงทุนของทุกกองทุน ทุก บลจ. ภายในรายงานฉบับเดียว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติมให้บริการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกกองทุน ที่หลากหลายครอบคลุมและทันเหตุการณ์ เช่น ข่าวสารบทวิเคราะห์การลงทุนข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียด และผลการดําเนินงานกองทุน เป็นต้น ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ข้อมูลและคําแนะนําด้านการลงทุน ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของท่าน

  ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
  มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (หน่วย : บาท) อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
  ผ่านผู้แนะนำการลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  บัญชี Cash ATS บัญชี Cash Balance/
  บัญชี Credit Balance
  X <= 5 ล้าน 0.2578% 0.2078% 0.1578%
  5 ล้าน < X <=10 ล้าน 0.2278% 0.1878% 0.1378%
  10 ล้าน < X <=20 ล้าน 0.1878% 0.1578% 0.1178%
  X > 20 ล้าน 0.1578% 0.1278% 0.1078%
  ประเภทบัญชี

  บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันชําระราคา 
  (Cash Balance)

  • ฝากเงินไว้กับทางบริษัทฯล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย
  • อำนาจซื้อจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่นำมาฝากเข้ามาไว้กับทางบริษัทฯ
  • ถ้าอำนาจซื้อไม่พอกับมูลค่าหุ้นที่ต้องการซื้อ สามารถฝากเงินเพิ่มเข้ามาได้
  • ค่าซื้อหลักทรัพย์ จะถูกหักจากเงินฝากที่บริษัทฯ
  • ค่าขายหลักทรัพย์ จะถูกเพิ่มเข้าในเงินฝากที่บริษัทฯ เช่นกัน
  • เงินฝากของนักลงทุนที่มีอยู่กับทางบริษัทฯ จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด

   

  บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน 
  (Cash)

  • บริษัทฯจะพิจารณาวงเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์จากเอกสารแสดงฐานะการเงินของลูกค้า
  • ลูกค้าวางเงินหลักประกันเข้ามาไว้กับทางบริษัทฯ จำนวน 20% ของวงเงินที่ต้องการซื้อขาย
  • ค่าซื้อหลักทรัพย์ จะถูกหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า ภายใน 3 วันทำการ
  • ค่าขายหลักทรัพย์ จะถูกเพิ่มเข้าในบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า ภายใน 3 วันทำการ
  • วงเงินจะถูกหักลดลงตามมูลค่าคำสั่งของลูกค้า และจะเพิ่มวงเงินคืนให้เมื่อได้รับชำระราคา

   

  บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ 
  (Credit Balance)

  • บัญชีที่สามารถขอเงินกู้เพื่อเพิ่มอำนาจซื้อหุ้นได้ (Margin Loan)
  • ลูกค้าต้องวางหลักประกันขั้นต่ำ(initial margin requirement :IM) จะเป็น เงินสด หรือ หุ้นก็ได้ จึง จะมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้นได้(ใช้เงินกู้ได้)
  • หุ้นที่ซื้อในบัญชีมาร์จิ้นจะยึดเป็นหลักประกันชำระเงินกู้โดยอัตโนมัติ
  • ลูกค้าต้องดำรงมูลค่าหลักประกัน(Equity) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ มิเช่นนั้นจะเรียกให้วาง หลักประกันเพิ่ม(Margin call) หรือ บังคับขายหุ้น(force sell)
  เอกสารเปิดบัญชี
  • ประเภทบุคคล
   1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. หลักฐานทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ/หรือ สำเนาการคืนบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 3-6 เดือน และ/หรือ สำเนาตราสารทางการเงินอื่นๆ
   4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
   5. สำเนาสมุดเงินฝาก หน้าที่มีชื่อ-สกุล และเลขที่บัญชี สำหรับใช้ตัดบัญชี ATS

   หมายเหตุ : โปรดรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า

   

  • ประเภทนิติบุคคล
   1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ อายุย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
   2. หนังสือบริคณห์สนธิ, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
   3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว / สำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจการกระทำแทนบริษัท
   4. หลักฐานทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ/หรือ สำเนาการเดินบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 3-6 เดือน  และ/หรือ สำเนาตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือ งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี 
   5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมระบุวงเงินและเงื่อนไข
   6. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว / สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท
   7. สำเนาหนังสืออนุมัติจัดตั้งกองทุน

   หมายเหตุ :
   1. ค่าอากรแสตมป์ ประเภทบัญชีเงินสด จำนวน 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ เพิ่มอากรแสตมป์ 30 บาท/ราย)
   2. โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
  ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน