ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารซิตี้แบงก์สินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้

สินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้

สิทธิประโยชน์

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อเดือน และวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน แต่วงเงินอนุมัติต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขและดุลพินิจของบริษัทฯ โดยข้อกำหนดในวงเงินดังกล่าวสำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้น ลดดอก
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระเลือกได้สูงสุด 60 เดือน เพื่อการผ่อนจ่ายที่น้อยกว่า
อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ

 • โปรแกรม สุดคุ้ม 1 อัตราพิเศษลดสูงสุด 3%

  สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น โดยต้องได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป หรือ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต ของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และเข้าร่วมโปรแกรมสุดคุ้ม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น

วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท) อัตราปกติ อัตราพิเศษ
150,000 - 199,999 23.99% 20.99%
200,000 - 399,999 21.99% 18.99%
400,000 - 699,999 17.99% 15.99%
700,000 - 999,999 17.99% 14.99%
1,000,000 – 1,299,999 15.99% 14.99%
1,300,000 ขึ้นไป 15.99% 13.99%

 

 • โปรแกรม อิสระ อัตราพิเศษต่ำสุด 7.99%

สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป และเข้าร่วมโปรแกรมอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น

วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท) อัตราดอกเบี้ยครึ่งแรก (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยครึ่งหลัง (ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระ
150,000 – 399,999 25.99% 12 เดือนแรก 7. 99% 12 เดือนหลัง 24 เดือน
25.99% 18 เดือนแรก 7. 99% 18 เดือนหลัง 36 เดือน
25.99% 24 เดือนแรก 7. 99% 24 เดือนหลัง 48 เดือน
25.99% 30 เดือนแรก 7. 99% 30 เดือนหลัง 60 เดือน
400,000 ขึ้นไป 22.99% 12 เดือนแรก 7. 99% 12 เดือนหลัง 24 เดือน
22.99% 18 เดือนแรก 7. 99% 18 เดือนหลัง 36 เดือน
22.99% 24 เดือนแรก 7. 99% 24 เดือนหลัง 48 เดือน
22.99% 30 เดือนแรก 7. 99% 30 เดือนหลัง 60 เดือน

เงื่อนไข:

 • โปรแกรมนี้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป และลูกค้าจะต้องรับสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ) เท่านั้น
 • โปรแกรมอัตราดอกเบี้ยพิเศษข้างต้น สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลซิตี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น
 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งอาจแตกต่างจากตารางข้างต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและข้อกำหนดของการเข้าร่วมโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอกู้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

 

 • โปรแกรม สุดคุ้ม 2 เพื่อคุณทุกคน

สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น

รายได้ (บาท) วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)
<100,000 100,000- 149,999 150,000- 199,999 200,000- 249,999 250,000- 299,999 300,000- 399,999 400,000- 999,999 1,000,000
ขึ้นไป
20,000- 29,999 27.99% 25.99%            
30,000- 39,999 27.99% 25.99% 23.99%          
40,000- 49,999 25.99% 25.99% 23.99% 21.99%        
50,000- 59,999 23.99% 23.99% 23.99% 21.99% 20.99%      
60,000- 79,999 21.99% 21.99% 21.99% 21.99% 20.99% 18.99%    
80,000- 199,999 21.99% 21.99% 21.99% 21.99% 20.99% 18.99% 17.99%  
200,000
ขึ้นไป
21.99% 21.99% 21.99% 21.99% 20.99% 18.99% 17.99% 15.99%

เงื่อนไขโปรแกรม

 • ลูกค้าจะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท หรือ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของธุรกิจ
 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสุงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งอาจแตกต่างจากตารางข้างต้น
 • ลูกค้าสามารถปิดบัญชีได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด เมื่อชำระค่างวดมาครบ 24 งวดแล้ว ทั้งนี้ การคิดค่าปรับกรณีชำระคืนก่อนกำหนด จะคิดจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ระหว่างอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ลูกค้าได้รับ กับอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดที่บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร
-
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน