ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงศรีอยุธยาสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี

สิทธิประโยชน์
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท​
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
 • สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลเพียงครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป ให้คุณบริหารการใช้จ่ายด้วยตัวคุณเองทุกครั้งที่ชำระคืน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 • ฟรี ค่าอากรแสตมป์
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นหลังได้รับการอนุมัติ
 • สะดวกด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย
อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ
 • กรณีรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีเมื่อสินเชื่ออนุมัติ

 • วงเงินสินเชื่อ(บาท) อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก(ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระ(เดือน)
  ผู้มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ
  30,000 - 59,999 28% 28% 24 - 60
  60,000 - 99,999 26% 27% 12 - 60
  100,000 - 149,999 24% 26% 12 - 60
  150,000 - 299,999 23% 25% 12 - 60
  ตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป 19.99% 22.99% 12 - 60

 • กรณีที่รับเงินกู้โดยวิธีอื่น

  ยอดเงินต้นคงค้าง อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (ต่อปี)
  ส่วนที่น้อยกว่า 60,000 บาท 28%
  ตั้งแต่ 60,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท 26%
  ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 300,000 บาท 25%
  ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 22.99%
 • กรณีผิดนัด อัตราดอกเบี้ย 28 % ต่อปี

 

 • อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน โดยประมาณ ( ธนาคารจะแจ้งยอดอีกครั้ง)

 • วงเงินอนุมัติ ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
  30,000 - 1,647 1,241 1,046 935
  50,000 - 2745 2,069 1,743 1,557
  70,000 6,688 3,772 2,821 2,361 2,096
  90,000 8,598 4,849 3,627 3,035 2,695
  100,000 9,456 5,288 3,924 3,261 2,877
  150,000 14,112 7,856 5,807 4,808 4,229
  200,000 18,816 10,475 7,742 6,411 5,639
  300,000 27,789 15,268 11,148 9,128 7,947
  500,000 46,315 25,446 18,580 15,213 13,245
  700,000 64,841 35,624 26,011 21,298 18,542
  1,000,000 92,630 50,891 37,159 30,426 26,489

 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ( กรณีค้างชำระตั้งแต่ 1 งวดขึ้นไป ) : 100 บาท/งวด

คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร

ตั้งแต่ วันนี้ 31 ธ.ค. 61

 • รับ 9.99%    ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

 • รับ 12.99%  ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

 

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน