ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารไทยพาณิชย์สินเชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ สปีดี้ โลน

สินเชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ สปีดี้ โลน

สิทธิประโยชน์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล SCB Speedy Loan สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
  • 1 วันสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
  • 3 วันสำหรับบัญชีธนาคารอื่น

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท
  • 20,000 – 30,000 บาท...ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
  • 30,001 บาทขึ้นไป...ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
  • 300,000 บาทขึ้นไป...ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

 • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล SCB Speedy Loan คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ
 • อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้

 • วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย
  เจ้าของกิจการ พนักงานประจำ
  >= 250,000 23.5% 21.5%
  100,000 - 249,999 25.5% 23.5%
  50,000 - 99,999 27.5% 25.5%
  <50,000 28.0% 28.0%

 • อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน

 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)

 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 100 บาท / รอบบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร
 • ไม่มีโปรโมชั่นการสมัคร
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน