ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักทิพยประกันภัย → ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย บ้านทิพย์ยิ้มได้

ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย บ้านทิพย์ยิ้มได้

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย บ้านทิพยยิ้มได้

โครงการประกันภัย บ้านทิพยยิ้มได้ มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมทรัพย์สินไว้อย่างครบถ้วน

  ความคุ้มครองมาตรฐาน
  • ไฟไหม้ ผ่าผ่า ภัยระเบิด
  • ภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยลูกเห็บ
  • ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน
  • ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว

  ความคุ้มครองเพิ่มเติม

  • ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ
  • น้ำท่วม
  • ภัยจากการจลาจล
  • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ค่าค้ำยัน รื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย์
  • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

ความคุ้มครองที่ได้รับ

ความคุ้มครองมาตรฐาน วงเงินคุ้มครอง
ไฟไหม้  ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ฟ้าผ่า
ภัยระเบิด 
ภัยจากยวดยานพาหนะ
ภัยอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน 
ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
ภัยลมพายุ  วงเงินรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
ภัยน้ำท่วม
ภัยลูกเห็บ
ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด
คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว สูงสุดวันละไม่เกิน 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากมาตรฐาน วงเงินคุ้มครอง
  ภัยน้ำท่วม (คุ้มครองหลังวันเริ่ม 7 วัน) 30% ของทุนประกันภัย ต่อภัย
ภัยลมพายุ 
ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
ภัยลูกเห็บ
ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า 10% ของทุนประกันภัย
ภัยจากการจลาจล และการกระทำด้วยเจตนาร้าย 50% ของทุนประกันภัย
ค่ารื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 10% ของทุนประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

 • สิ่งปลูกสร้างหรือตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวม กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครืองนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่น เพื่อการอยู่อาศัย

หมายเหตุ : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • สำหรับบุคคลทั่วไป
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน