ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักวิริยะประกันภัย → ประกันภัยป้ายโฆษณา

ประกันภัยป้ายโฆษณา

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันภัยป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีจึงมักจะติดตั้งในบริเวณที่สูงเพื่อเป็นจุดเด่น และสามารถมองเห็นได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ความเสี่ยงจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย เช่นป้ายโฆษณาที่โดนพายุพัดจนพัง นอกจากนั้นยังอาจสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของบุคคลภายนอกอีกด้วย ทำให้ผู้เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดังนั้นการประกันภัยโฆษณา สามารถเป็นผู้รับภาระแทนเจ้าของป้ายโฆษณาได้

เหมาะสำหรับ

  • เจ้าของแผ่นป้ายโฆษณา และ/หรือ โครงป้ายโฆษณา

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • ป้ายโฆษณาซึ่งประกอบด้วย ป้าย และโครงสร้างของป้าย (ไม่รวมฐานราก)
  • ทรัพย์สินและ/หรือ ชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือป้ายโฆษณา
  • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิต
  • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุอันเกิดจากป้ายโฆษณา

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • 1 ปี
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • เหมาะสำหรับ : เจ้าของแผ่นป้ายโฆษณา และ/หรือ โครงป้ายโฆษณา
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน