ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักแอกซ่าประกันภัย → ประกันภัยบ้าน สมาร์ทคอนโด

ประกันภัยบ้าน สมาร์ทคอนโด

รายละเอียดความคุ้มครอง

เต็มที่กับการใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่อย่างไร้กังวล
แอกซ่าให้ความคุ้มครองกับคอนโดและทรัพย์สินของคุณ ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 2,256 บาท

สิทธิพิเศษ

  • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากเหตุร้ายต่างๆเช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ และโจรกรรม
  • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยเนื่องจากน้ำคุ้มครองสิ่งของมีค่าเช่น อัญมณี ทองคำและเงินสด
  • คุ้มครองเหตุโจรกรรมที่มีร่องรอยการงัดแงะ
  • เงินชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราว

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองหลัก แผนพื้นฐาน เลือกทุนประกันให้ตรงใจ
ทุนประกันภัย ต่อครั้งและต่อปี (บาท) ทุนประกันภัยสูงสุด/วงเงินความรับผิดสูงสุด ต่อครั้งและต่อปี (บาท)
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย (1)
1.1 ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยานพาหนะ, ภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม), ภัยจากควัน ,แผ่นดินไหว, ลมพายุ,ลูกเห็บ และจากอุบัติเหตุอื่นๆ (2) 1,000,000 ไม่เกิน 30,000,000
1.2 กระจกติดตั้งถาวรที่เสียหายจากไฟไหม้ โจรกรรม ภัยจากการเฉี่ยวชนของยวดยานพาหนะ (3)
1.3 ค่าเช่าที่พักชั่วคราว (เมื่อมีการทำประกันภัยตัวอาคาร) 50,000 ไม่เกิน 100,000
ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม (ทุนประกันภัยรวมอยู่ในข้อ 1.1) วงเงินความรับผิดสูงสุดต่อปี (บาท) วงเงินความรับผิดสูงสุดต่อครั้งและต่อปี (บาท)
1.4 ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (3) 10,000 ไม่เกิน 200,000
1.5 การลักทรัพย์ที่มีร่องรอยงัดแงะ 10,000 ไม่เกิน 200,000
1.6 ความเสียหาย หรือสูญหายของอัญมณี ทอง 10,000 ไม่เกิน 10,000
1.7 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 10,000 ไม่เกิน 300,000
1.8 การขนย้ายซากทรัพย์สิน 10,000 ไม่เกิน 300,000
1.9 ค่าวิชาชีพในการประเมินราคาการซ่อมแซม 10,000 ไม่เกิน 300,000
1.10 ความเสียหายของทรัพย์สินในขณะขนย้ายไปซ่อมแซม 10,000 ไม่เกิน 300,000
1.11 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว 10,000 ไม่เกิน 300,000
การประกันภัยเงิน
1.12 การสูญหายของเงินจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์  (3) 5,000 ไม่เกิน 50,000
การประกันภัยความรับผิดชอบส่วนบุคคลภายในประเทศไทย
1.13 ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 ไม่เกิน 5,000,000
1.14 ขยายความคุ้มครองให้ผู้เช่า จากอัคคีภัยหรือการระเบิด และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 100,000 10% ของวงเงินข้อ 1.13 สูงสุดไม่เกิน 500,000
1.15 ความเสียหายของบุคคลภายนอกจากการโดนสุนัขหรือแมวของผู้เอาประกันทำร้าย 10,000 1% ของวงเงินข้อ 1.13 สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 2,256 ติดต่อตัวแทน
เพิ่มความคุ้มครองหรือวงเงิน
เพิ่มวงเงินประกันภัยหรือวงเงินความรับผิด ทุนประกันภัย/วงเงินจำกัดความรับผิดเมื่อรวมความคุ้มครองหลักแล้ว
2.1 ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (3) ไม่เกิน 200,000
2.2 ค่าเช่าที่พักชั่วคราว (เมื่อมีการทำประกันภัยตัวอาคาร) ไม่เกิน 100,000
2.3 การลักทรัพย์ที่มีร่องรอยงัดแงะ ไม่เกิน 200,000
2.4 คุ้มครองเงินหาย ไม่เกิน 50,000
2.5 คุ้มครองส่วนบุคคลภายในประเทศไทย (5) ไม่เกิน 5,000,000
เพิ่มความคุ้มครอง ทุนประกันภัยรวมสูงสุด/วงเงินจำกัดความรับผิดรวมสูงสุด ต่อครั้งและต่อปี (บาท)
3.1 น้ำท่วม (4) ไม่เกิน 200,000 บาท
3.2 คุ้มครองการเสียชีวิตจากไฟไหม้หรือโจรกรรม (5) 200,000 บาท/คน สูงสุด 6 คน
3.3 เงินชดเชยสำหรับลูกจ้างในบ้าน (ค่ารักษาพยาบาล ค่าจัดงานศพ) ไม่เกิน 100,000 บาท
3.4 คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการบาดเจ็บหรือตายของสุนัข แมว หรือนก จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว หรือการเฉี่ยว/ชนของยานพาหนะ (5) ไม่เกิน 50,000 บาท
3.5 การเสียหาย หรือสูญหายของอุปกรณ์พกพา เช่น โน๊ตบุค แท็ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เป็นต้น (5) จ่ายตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท/ชิ้น
3.6 การประกันภัยกระจกที่ติดตั้งถาวร จากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุอื่นๆ ไม่เกิน 200,000 บาท

เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้อตกลงความคุ้มครอง

(1) คุ้มครองทุกภัยที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

(2) ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกที่เกิดจากอุบัติเหตุอื่นๆ จำนวน 2,000 บาท

(3) ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก จำนวน 2,000 บาทต่อเหตุการณ์

(4) ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก จำนวน 10% ของความเสียหายหรือขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเหตุการณ์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

(5) คุ้มครองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยเท่านั้น

เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภันภัยทุกครั้ง

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • บุคคลทั่วไป
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน