ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักอาคเนย์ประกันภัย → ประกันภัยบ้าน อาคเนย์ โฮมการ์ด

ประกันภัยบ้าน อาคเนย์ โฮมการ์ด

รายละเอียดความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย / จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ตามจำนวนเงิน เอาประกันภัย ตามจำนวนเงิน เอาประกันภัย ตามจำนวนเงิน เอาประกันภัย
ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ 50,000 100,000 100,000
คุ้มครองควาามสูญเสีย หรือเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 50,000 100,000 150,000
ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้น การกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) 50,000 100,000 200,000
การประกันภัยโจรกรรม 100,000 250,000 50,0000
การประกันภัยเงินสด 20,000 50,000 100,000
การประกันภัยกระจก 100,000 250,000 50,0000
การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 200,000 50,0000 100,0000
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายในสถานที่เอาประกันภัย 100,000 250,000 50,0000
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในฐานะนายจ้างต่อลูกจ้าง 20,000 50,000 100,000
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (จำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน 30 วัน) 45,000 60,000 90,000
ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อโฉนดที่ดิน และเอกสารสำคัญทางกฎหมาย 10,000

10,000

10000
ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล 20,000 20,000 20,000
ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวของลูกจ้าง 10,000 10,000 10,000
การโยกย้ายทรัพย์สิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000
การปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม ไม่เกิน 100,000 บาท
ความคุ้มครองต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการตกแต่ง 1,000 บาท ต่อต้น สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
การขนย้ายซากทรัพย์สิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ผจญการดับเพลิง 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000
ค่าวิชาชีพ (พนักงานสำรวจ วิศวกร สถาปนิก) 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000

เงื่อนไข : 

  1. สถานที่ตั้งต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หรือคอนกรีตล้วน
  2. ไม่มีความเสียหายส่วนแรก
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสำรวจภัย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรับประกันภัย โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีๆไป 
ตารางเบี้ยประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
500,000 1,781.55 3,145.80 4,887.76
1,000,000 2,215.97 3,580.22 5,321.11
1,500,000 2,649.32 4,013.57 5,755.53
2,000,000 3,083.74 4,447.99 6,189.95
2,500,000 3,518.16 4,882.41 6,623.30
3,000,000 3,951.51 5,315.76 7,057.72
3,500,000 4,385.93 5,750.18 7,491.07
4,000,000 4,819.28 6,184.60 7,925.49
4,500,000 5,253.70 6,617.95 8,359.91
5,000,000 5,688.12 7,052.37 8,793.26
5,500,000 6,121.47 7,485.72 9,227.68
6,000,000 6,555.89 7,920.14 9,661.03
6,500,000 6,990.31 8,354.56 10,095.45
7,000,000 7,423.66 8,787.91 10,529.87
7,500,000 7,858.08 9,222.33 10,963.22
8,000,000 8,291.43 9,655.68 11,397.64
8,500,000 8,725.85 10,090.10 11,832.06
9,000,000 9,160.27 10,524.52 12,265.41
9,500,000 9,593.62 10,957.87 12,699.83
10,000,000 10,028.04 11,392.29 13,133.18
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่ 5 แสนบาท กรณีต้องการเอาประกันภัยในวงเงินเกิน 10 ล้านบาท ให้ติดต่อตัวแทนประกันภัย (บริษัทรับประกันภัยในวงเงินเอาประกันภัยสูงสุด 30 ล้านบาท) 
  • เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • สำหรับบุคคลทั่วไป
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน