ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักเมืองไทยประกันภัย → ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

รายละเอียดความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองอาคารบ้านอยู่อาศัย รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในบ้าน อันเกิดขึ้นจากสาเหตุไฟไหม้ และสาเหตุอื่น ๆ เช่น

คุ้มครองภัยหลัก :
 1. ภัยจากไฟไหม้
 2. ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
 3. ภัยจากระเบิด
 4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือ การชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
 5. ภัยจากอากาศยาน
 6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน
  แต่จะยกเว้นไม่คุ้มครอง
  > กรณีภัยจากน้ำท่วม
  > การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปาใต้ดิน
  > ระบบดับเพลิง
  ** คุ้มครองตามทุนประกันภัย
คุ้มครองภัยธรรมชาติ :
 1. ภัยจากลมพายุ
 2. ภัยจากน้ำท่วม
 3. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
 4. ภัยจากลูกเห็บ
 5. ** คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี

นอกจากนี้ กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีบ้านอยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครองข้างต้น โดยพิจารณาตามตารางดังนี้

ตารางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าเช่าที่อยู่ชั่วคราว :
โครงสร้างอาคาร มูลค่าความเสียหายเมื่อเทียบกับมูลค่าการก่อสร้างใหม
เสียหายทั้งหมด 100% เสียหายเกินกว่าร้อยละ 50
คอนกรีต > 80% จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ครึ่งตึก ครึ่งไม้ จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 500 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 500 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 

โดยมีอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย ตามตารางดังนี้

อัตราเบี้ยประกันภัย(รวมภาษี อากร ) สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยรวมภัยบ้านอยู่อาศัย
สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน) สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (ผนังครึ่งตึกครึ่งไม้)
ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย
300,000 645.21 2,700,000 3,037.73 300,000 881.68 2,700,000 7,069.49
400,000 645.21 2,800,000 3145.8 400,000 1,139.55 2,800,000 7,327.36
500,000 650.56 2,900,000 3,254.94 500,000 1,397.42 2,900,000 7,585.23
600,000 758.63 3,000,000 3,363.01 600,000 1,655.29 3,000,000 7,843.10
700,000 867.77 3,100,000 3,471.08 700,000 1,913.16 3,100,000 8,100.97
800,000 975.84 3,200,000 3,580.22 800,000 2,171.03 3,200,000 8,358.84
900,000 1,084.98 3,300,000 3,688.29 900,000 2,428.90 3,300,000 8,616.71
1,000,000 1,193.05 3,400,000 3,797.43 1,000,000 2,685.7 3,400,000 8,874.58
1,100,000 1,301.12 3,500,000 3,905.5 1,100,000 2,943.57 3,500,000 9,131.38
1,200,000 1,410.26 3,600,000 4,013.57 1,200,000 3,201.44 3,600,000 9,389.25
1,300,000 1,518.33 3,700,000 4,122.71 1,300,000 3,459.31 3,700,000 9,647.12
1,400,000 1,627.47 3,800,000 4,230.78 1,400,000 3,717.18 3,800,000 9,904.99
1,500,000 1,735.54 3,900,000 4,339.92 1,500,000 3,975.05 3,900,000 10,162.86
1,600,000 1,843.61 4,000,000 4,447.99 1,600,000 4,232.92 4,000,000 10,420.73
1,700,000 1,952.75 4,100,000 4,556.06 1,700,000 4,490.79 4,100,000 10,678.6
1,800,000 2,060.82 4,200,000 4,665.20 1,800,000 4,748.66 4,200,000 10,936.47
1,900,000 2,169.96 4,300,000 4,773.27 1,900,000 5,006.53 4,300,000 11,194.34
2,000,000 2,278.03 4,400,000 4,882.41 2,000,000 5,264.4 4,400,000 11,452.21
2,100,000 2,386.1 4,500,000 4,990.48 2,100,000 5,522.27 4,500,000 11,710.08
2,200,000 2,495.24 4,600,000 5,098.55 2,200,000 5,780.14 4,600,000 11,967.95
2,300,000 2,603.31 4,700,000 5,207.69 2,300,000 6,038.01 4,700,000 12,225.82
2,400,000 2,712.45 4,800,000 5,315.76 2,400,000 6,295.88 4,800,000 12,483.69
2,500,000 2,820.52 4,900,000 5,424.90 2,500,000 6,553.75 4,900,000 12,741.56
2,600,000 2,928.59 5,000,000 5,532.97 2,600,000 6,811.62 5,000,000 12,999.43
               

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากภัยสงคราม การกบฏ การปฏิวัติ รัฐประหาร การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน การจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม

 2. กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการแผ่รังสี การแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบนิวเคลียร์ใด ๆ ก็ตาม

 3. ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น เงิน ทองคำ อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง แบบพิมพ์ แม่พิมพ์ หลักทรัพย์ เอกสารธุรกิจ เอกสารสำคัญต่าง ๆ แสตมป์ ธนบัตร เงินตรา ยานพาหนะทุกชนิด ต้นไม้ สนามหญ้า การตกแต่งสวน

 4. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง ไฟฟ้าลัดวงจร การรั่วของกระแสไฟฟ้า การเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ

 5. ความเสียหายจากการเผาทำลายทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • สำหรับบุคคลทั่วไป
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน