ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักเมืองไทยประกันภัย → ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ

ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ

รายละเอียดความคุ้มครอง

เป็นการประกันภัยที่จะช่วยรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ร้านค้า สถานประกอบการ จากอัคคีภัย และภัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้

สิ่งที่รับประกันภัย :
 • อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ฯลฯ
 • ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สต็อกสินค้า

ความคุ้มครองมาตรฐาน :

 • ไฟไหม้รวมภัยไฟป่า รวมทั้งความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากไฟไหม้ เช่น ความเสียหายจากควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ แต่ไม่รวมความเสียหายจากแรงระเบิดอันเป็นผลมาจากไฟไหม้
 • ฟ้าผ่า
 • การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ :
 • ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยระอุ ภัยจากควัน ภัยลูกเห็บ ภัยทางอากาศ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ แผ่นดินไหว
  ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย โดยบริษัทฯจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
ข้อยกเว้นที่สำคัญ
 • ไม่คุ้มครองทรัพย์สินที่ตีราคายากเช่นเงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ต้นฉบับเอกสาร แบบพิมพ์ ภาพเขียน ธนบัตร
 • ไม่คุ้มครองภัยพิเศษ นอกจากมีการซื้อเพิ่มเติม
 • ภัยสงคราม ก่อการร้าย การเผาทรัพย์สินของเจ้าพนักงาน อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสี
  การถูกลักทรัพย์ระหว่างหรือหลังจากถูกอัคคีภัย

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

 • ผู้เอาประกัน (จะต้องมีส่วนได้เสีย หรือเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย)
 • สถานที่ตั้ง และลักษณะการใช้ประกอบการ เช่น ร้านค้า หรือประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ
 • ทุนประกันของแต่ละรายการ เช่น ตัวอาคาร(ไม่รวมรากฐานและทำเลที่ตั้ง) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร สต็อกสินค้า ฯลฯ
  (ต้องตรงตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น)
 • ระยะเวลาประกันภัย เช่น 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี
 • ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง จำนวนชั้น ฝาผนังด้านนอก พื้นชั้นบน โครงหลังคา หลังคา จำนวนหลัง พื้นที่ภายในอาคาร ระยะห่างจากสิ่งปลูกสร้างอื่น

 อัตราเบี้ยประกันภัย :

ตามอัตราที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มี ระยะเวลาคุ้มครองเกิน 1 ปี ให้คำนวณเบี้ยประกันภัย ดังนี้

 • ระยะเวลาประกันภัย 2 ปี คิด 175% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี
 • ระยะเวลาประกันภัย 3 ปี คิด 250% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี
หากมีการสูญเสียหรือเสียหายตามสัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสินไหม ซึ่งเป็นผลให้สัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดลง ให้คืนเบี้ยประกันภัยตามส่วน ดังนี้
 • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดการคุ้มครองปีแรก คืนเบี้ยประกันภัยปีที่สอง และเบี้ยประกันภัยปีที่สาม
 • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดการคุ้มครองปีที่สอง คืนเบี้ยประกันภัยปีที่สาม
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ประกันภัยก่อนถึงกำหนด ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
การใช้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่มีระยะเวลาให้ความคุ้มครองเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้ใช้สำหรับ
 • ภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยโดยเฉพาะ
 • ภัยอื่น ๆ ที่มีเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 2,000.-บาทต่อปี

ข้อแนะนำ :

 • การทำประกันรายใหม่ ควรแนบแผนผังแสดงสถานที่ตั้งทรัพย์สินมาด้วยเพื่อที่บริษัทฯ จะได้กำหนด อัตราค่าเบี้ยประกันภัยได้ถูกต้อง
 • การตีราคาทุนประกันของสิ่งปลูกสร้างจะต้องไม่รวมมูลค่าของที่ดินที่ตั้งอยู่และรากฐานของสิ่งปลูกสร้างนั้น
 • ผู้เช่าสามารถทำประกันได้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา และหากผู้เช่าทำประกันภัยตัวอาคารที่เช่า จะต้องยกผลประโยชน์และทำในนามของเจ้าของกิจการเท่านั้น
 • กรณีที่มีการประกันไว้กับบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
 • การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ (การออกสลักหลัง) จะถือเอาวันที่บริษัทได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้รวมถึงการยกเลิกกรมธรรม์ด้วย
 • การทำประกัน ต่ำกว่า มูลค่าจริง มีผลให้ได้รับค่าสินไหมเฉลี่ยตามสัดส่วน
 • การทำประกัน สูงกว่า มูลค่าจริง จะได้รับค่าสินไหมเท่ากับมูลค่าจริง
 • การระบุพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ให้ระบุเป็น กว้างxยาว ต่อคูหาหรือต่อหลัง(ระบุเป็นเมตร)

การประกันภัยแบบกระแสรายวัน :

กรมธรรม์แบบกระแสรายวันนี้จะออกให้โดยถือหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขพิเศษดังนี้

 • การประกันสต็อกสินค้า โดยที่จำนวนทุนประกันของกรมธรรม์ฉบับเดียวหรือมากกว่า 1 ฉบับ สำหรับภัยเดียวกันต้องมีจำนวนทุนประกันไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท โดยคำนวณเบี้ยประกันเพียง 75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และจะมีการปรับปรุงเมื่อ สิ้นระยะเวลาของการประกันภัย
 • ทุนประกัน คือ จำนวนเงินในขั้นสูงสุดที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ไม่มีการลดทุนประกันในระหว่างกำหนดอายุสัญญาที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่
 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งมูลค่าของสินค้าให้บริษัทฯทราบเป็นหนังสือ โดยแจ้งมูลค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแต่ละวันของเดือนให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน

ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิง :

ในกรณีที่มีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เอาประกัน จะได้รับส่วนลดตามรายการอัตราส่วนลดสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ดังนี้

ประเภทของอุปกรณ์ อัตราส่วนลด
1. อุปกรณ์สำหรับดับเพลิงซึ่งติดตั้งอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง  
 • เครื่องดับเพลิงเคมี
 • ท่อดับเพลิงภายในสิ่งปลูกสร้าง
 • ม้วนสายสูบหรือหัวท่อดับเพลิงซึ่งมีสายสูบขนาดเล็กติดอยู่
 • เครื่องสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติ
2.5 %
5.0 %
5.0 %
2.5 %
2. อุปกรณ์ดับเพลิงภายนอกสิ่งปลูกสร้าง  
 • เครื่องดับเพลิงที่ใช้กำลังคนและเคลื่อนที่ได้
 • เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้กำลังเครื่องยนต์เคลื่อนที่ได้หรือติดตั้งประจำที่
 • ท่อดับเพลิงรับน้ำจากการประปานครหลวง
 • ท่อดับเพลิงที่มีเครื่องสูบน้ำทำงานแบบ Manual
 • ท่อดับเพลิงที่มีเครื่องสูบน้ำทำงานแบบ Automatic
2.5 %
7.5 %
5.0 %
7.5 %
10.0 %
3. เครื่องพรมน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ  
ขนาดของพื้นที่สูงสุดแต่ละชั้นที่เหมาะสมต่อระบบเครื่องพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติหัวฉีดทั้งระบบ ซึ่งจะกำหนดดังนี้
สภาพความเสี่ยงภัย ขนาดของพื้นที่ต่อหนึ่งท่อประธาน (Main Pipe)
ต่ำ4,831 ตารางเมตร
ปานกลาง4,831 ตารางเมตร
สูง2,323 ตารางเมตร


ตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกิน 30%
ตั้งแต่ 30% แต่ไม่เกิน 40%
ตั้งแต่ 40% แต่ไม่เกิน 50%
4. เครื่องดับเพลิงประเภทอื่น  
การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทอื่นๆ ที่มีสถาบันหรือองค์กรรับรองมาตรฐานนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้าง มีส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงได้ไม่เกิน 10%

หมายเหตุ : ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงตามรายละเอียดข้างต้น มีเงื่อนไขดังนี้

 • บริเวณที่เอาประกันภัย ต้องมีอัตราส่วนลดสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด เมื่อรวมทั้งสิ้นแล้ว ตั้งแต่ 7.5% ขึ้นไป จึงมีส่วนลดได้
 • อัตราส่วนลดสำหรับอุปกรณ์การดับเพลิงทุกชนิด (ยกเว้นกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องพรมน้ำดับเพลิง) เมื่อรวมทั้งสิ้นแล้วมีอัตราส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 25%
 • อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละชนิด จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • สำหรับเจ้าของธุรกิจ อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ฯลฯ
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน