ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักเมืองไทยประกันภัย → ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน

ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน

รายละเอียดความคุ้มครอง

สำหรับสถานประกอบการที่มีการผลิต และการเก็บสต็อกสินค้า นอกเหนือไปจากการจำหน่ายสินค้าแล้ว อาจต้องการความคุ้มครองที่มากกว่าอัคคีภัย
โดยจะคุ้มครองรวมถึงภัยอื่นๆ และอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

สิ่งที่รับประกันภัย
 • ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ เช่น ตัวอาคาร เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน สต็อกสินค้า ตลอดจนเครื่องจักรต่างๆ ใช้กับการประกันภัยทรัพย์สินประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และการค้าขนาดใหญ่
ความคุ้มครองมาตรฐาน
 • คุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ สำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวประกอบไปด้วย
  • ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ ลูกเห็บ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟป่า
  • ภัยอื่นๆ ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ควัน ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ การถูกชนโดยยานพาหนะหรืออากาศยาน รวมถึงวัตถุที่ตกจากอากาศยาน การจลาจล นัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อน เจตนาร้าย
  • อุบัติเหตุอื่นๆ เช่น สินค้าในสต็อกหล่นลงมาเสียหาย เครื่องจักรเสียหายจากการถูกชนโดย รถขนสินค้า(Forklift) เป็นต้น
อัตราเบี้ยประกันภัย
 • ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากฝ่ายรับประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 2,500.-บาท (ยังไม่รวมภาษีและอากร)
  ข้อยกเว้นที่สำคัญ
 • ความเสียหายจากการชำรุด เสียหาย ขัดข้อง ของระบบกลไก หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
 • ความเสียหายจากการสึกหรอ เสื่อมสภาพ ถูกสัตว์ทำลาย หรือจากกรรมวิธีในการทำความสะอาด
 • ปฏิกิริยาของแสงหรือสภาพดินฟ้าอากาศ (นอกจากฟ้าผ่า)
 • การแตกหักของกระจก แก้ว หรือวัตถุที่เปราะแตกหักง่ายซึ่งมิได้เกิดจากอัคคีภัย หรือการลักทรัพย์
 • สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ หรือการปฏิบัติการ เยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง
 • การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฎ การปฏิวัติ การยึดอำนาจ การปกครองโดยทหาร
 • การก่อการร้ายโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้ายที่ใช้กำลังรุนแรง เพื่อผลทางการเมืองและรวมถึงการใช้กำลังอย่างรุนแรงเพื่อสร้างความหวาดกลัวแก่สาธารณชน ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้บังคับกรณีความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย
 • อาวุธนิวเคลียร์
 • ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี
ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย
 • รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและทุนประกันภัย กรณีที่มีการผลิต ขอข้อมูลกระบวนการผลิตด้วย
 • สถานที่ตั้งหรือบริเวณที่ใช้งานของทรัพย์สินนั้น
 • ประวัติความสูญเสียหรือความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น
 • ธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • ลักษณะการป้องกันการเกิดอัคคีภัย เช่น ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • สำหรับเจ้าของกิจการ
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน