ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักวิริยะประกันภัย → ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์

ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์

รายละเอียดความคุ้มครอง

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของท่าน ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์จะช่วย ให้ความคุ้มครองในกรณีที่รถจักรยานยนต์ที่เอาประกันภัยของท่านสูญหาย หรือได้รับ ความเสียหายโดยสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 900 บาท

เหมาะสำหรับ

  • บุคคลผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • รถจักรยานยนต์

ความคุ้มครอง

  • รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมโดยการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  • รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายในสภาพสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุการใช้รถ

บริษัทฯ ตกลงคุ้มครองกรณีรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุและได้รับความเสียหายมากกว่าหรือเท่ากับ 60% ของทุนประกันภัยสำหรับความคุ้มครองปีที่ 1 และความเสียหายมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของทุนประกันภัยปีที่ 2 เป็นต้นไป

เบี้ยประกัน เริ่มต้นที่ 900 บาท/ปี (ยังไม่รวมภาษีอากร)

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • 1 ปี / 2 ปี
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • บุคคลผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน