ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักวิริยะประกันภัย → ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข

ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข

รายละเอียดความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วถึงทุกด้าน ทั้งภัยธรรมชาติหรือภัยเจตนาร้าย ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารอยู่อาศัย หรือทรัพย์สินภายในอาคาร ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในฐานะเจ้าบ้าน และสวัสดิการเงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกัน ภัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ โดยคุ้มครอง 6 หมวด ภายใต้กรมธรรม์มาตรฐาน 4 ฉบับ

เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้นำชุมชน เช่น คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

ความคุ้มครอง

 • หมวดที่ 1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน
  ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
  1.2 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน
  1.3 ค่าใช้จ่ายในการประเมิน ออกแบบ ควบคุมงานสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกร
  เอกสารแนบท้าย ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า (EI)
  เอกสารแนบท้าย ภัยธรรมชาติ
 • หมวดที่ 2 การโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • หมวดที่ 3 การประกันภัยสำหรับเงินสด
 • หมวดที่ 4 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • หมวดที่ 5 เงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้
 • หมวดที่ 6 การประกันภัยกระจกติดตั้งถาวร

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • 1 ปี

หมายเหตุ

 • ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ 
 • ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุขมีให้เลือก 9 แผน ตามความต้องการของท่าน (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้นำชุมชน เช่น คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน