ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักวิริยะประกันภัย → ประกันภัยบ้านปลอดภัย

ประกันภัยบ้านปลอดภัย

รายละเอียดความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วถึงทุกด้าน ทั้งภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารอยู่อาศัย หรือทรัพย์สินภายในอาคาร ความรับผิดต่อ บุคคลภายนอกในฐานะเจ้าบ้าน และสวัสดิการเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตของ ผู้เอาประกันภัยและ/หรือสมาชิกในครอบครัว โดยคุ้มครอง 6 หมวด ภายใต้ กรมธรรม์มาตรฐาน 4 ฉบับ ไว้ในประกันภัยบ้านปลอดภัย

เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้นำชุมชน เช่น คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

ความคุ้มครอง

 • หมวดที่ 1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
  1.2 คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
  1.3 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน
  1.4 ค่าวิชาชีพ
  เอกสารแนบท้าย ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า (EI)
  เอกสารแนบท้าย ความเสียหายจากภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากลมพายุ เพิ่มเบี้ยตามโซนที่กำหนด
 • หมวดที่ 2 การโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • หมวดที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • หมวดที่ 4 เงินชดเชยการสูญเสียชีวิต (250,000 บาท/คน)

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • 1 ปี

หมายเหตุ

 • ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ 
 • ประกันภัยบ้านปลอดภัย มีให้เลือก 6 แผน ตามความต้องการของท่าน (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้นำชุมชน เช่น คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน