ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักสินมั่นคงประกันภัย → ประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับธุรกิจ SME

ประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับธุรกิจ SME

รายละเอียดความคุ้มครอง

แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองดูแลสุขภาพของพนักงานให้ได้การรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นเมื่อพนักงานเกิดเจ็บป่วย ทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณในฐานะนายจ้าง มีให้เลือก 5 แผน ตามความต้องการและงบประมาณของบริษัท ทุกแผนจะให้ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยในที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก รวมถึงความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุ 

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E
1. ผู้ป่วยใน          
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหารต่อวัน (สูงสุด 31 วัน/การรักษา 1 ครั้ง) 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000
1.2 ค่าห้อง ICU (สูงสุด 10 วัน/การรักษา 1 ครั้ง) 2,000 3,000 4,000 6,000 8,000
1.3 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ต่อการรักษา 1 ครั้ง 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
1.4 ค่าผ่าตัด (จ่ายตามตาราง) ต่อการรักษา 1 ครั้ง 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
1.5 ค่าเยี่ยมของแพทย์ต่อวัน (ไม่เกิน 31 วัน/การรักษา 1 ครั้ง) 300 500 600 700 800
1.6 ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ ต่อการรักษา 1 ครั้ง 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000
1.7 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุต่อครั้ง) 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก 1 ครั้งต่อวัน (ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) 500 700 800 1,000 1,500
3. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1) 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000
อัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิต่อคน / ปี* Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E
จำนวน 20 - 50 คน 3,933 5,221 6,564 8,766 11,836
จำนวน 51 - 100 คน 3,736 4,969 6,235 8,327 11,244
จำนวน 101 - 200 คน 3,539 4,698 5,907 7,889 10,652

* อัตราเบี้ยประกันยังไม่รวมอากร 0.40 %

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)
 • รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
 • พนักงานต้องมีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี (ปฏิบัติงานเต็มเวลา)
 • อัตราเบี้ยประกันเท่ากันทุกช่วงอายุ
 • เลือกความคุ้มครองแตกต่างกันได้ตามตำแหน่งงานหรือความคุ้มครองเพิ่มเติม
 • พนักงานและคู่สมรสอายุ 18-60 ปี บุตรอายุ 10 ปีขึ้นไป อัตราเบี้ยเดียวกัน (กรมธรรม์รายบุคคล)
 • ทำประกันในนามบริษัทหรือนิติบุคคลตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
 • ให้ความคุ้มครองทั้งในและต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารอคอยโรค (Waiting Period) กรณีเจ็บป่วย IPD คุ้มครองหลังการทำประกันแล้ว 30 วัน (ยกเว้นต่ออายุจากประกันภัยที่เดิม)
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • สำหรับธุรกิจ SME ทำประกันในนามบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
 • พนักงานต้องมีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี (ปฏิบัติงานเต็มเวลา)
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน