ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักสินมั่นคงประกันภัย → ประกันสุขภาพเติมเต็ม

ประกันสุขภาพเติมเต็ม

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพสำหรับคนไข้ในที่มีค่ารักษาพยาบาลสูง เติมวงเงินได้ ไร้กังวลการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เฉพาะกรณีผู้ป่วยใน)

ผลประโยชน์   Plan A Plan B  PlanC
 ค่ารักษาพยาบาลผลประโยชน์ต่อโรคไม่เกิน 100,000 200,000 300,000
 ความรับผิดส่วนแรก(ที่ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเอง) 30,000 30,000 30,000
 การจำกัดความรับผิด ต่อการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง
  • ค่าห้อง-ค่าอาหาร ต่อวัน (สูงสุด31วันต่อครั้ง)
  • ค่ารถพยาบาล ต่อ ครั้ง

 

1,000
1,000

 

2,000
1,000

 

3,000
1,000

 เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 50,000 50,000 50,000

 

ช่วงอายุผู้เอาประกัน เบี้ยประกันภัยต่อปี
11-15 ปี 2,905  4,548  5,895 
16-20 ปี 2,293  3,581  4,646 
21-25 ปี 1,925  3,007  3,893 
26-30 ปี 1,759  2,752  3,566 
31-35 ปี 1,785  2,794  3,623 
36-40 ปี 1,960  3,060  3,971 
41-45 ปี 2,249  3,517  4,556 
46-50 ปี 2,625  4,112  5,321 
51-55 ปี 3,063  4,781  6,199 
56-60 ปี 3,518  5,504  7,133 
61-65 ปี *** 3,973  6,205  8,044 
  1. กรมธรรม์นี้จะมีผลคุ้มครองเมื่อมีค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน(IPD) เท่านั้น 
  2. ผู้เอาประกันภัยต้องใช้กรมธรรม์นี้ควบคู่กับกรมธรรม์ประกันอื่นใดที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน( IPD) อยู่ด้วย เช่นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ  
  3. ผู้เอาประกันภัยต้องใช้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในของกรมธรรม์ประกันสุขภาพอื่น  ไม่น้อยกว่าจำนวนความรับผิดส่วนแรกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นี้ ก่อน จึงจะมาใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในของกรมธรรม์นี้ได้
  4. สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในได้ไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดตามวงเงินทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นี้
  5. การซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพเติมเต็มไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องกรอก  ใบคำขอเอาประกัน และระบุ/แนบหน้าตารางกรมธรรม์ประกันสุขภาพ(คนไข้ใน)อื่นประกอบด้วย 
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 11-65 ปี
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน