ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักสินมั่นคงประกันภัย → ประกันสุขภาพ 60 ยังฟิต

ประกันสุขภาพ 60 ยังฟิต

รายละเอียดความคุ้มครอง

คุณสามารถคลายความกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงได้ ด้วยแผน "ประกันสุขภาพ 60 ยังฟิต" ที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ทำให้คุณอุ่นใจหากต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมีแผนความคุ้มครองให้เลือก 6 แผน เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของตัวคุณ ซึ่งทุกแผนจะให้ความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า 

ความคุ้มครอง / ผลประโยชน์ Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E Plan F
1. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ อบ.2 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
2. ผู้ป่วยใน            
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 31 วัน) 800 1,000 1,200 1,500 1,800 2,000
2.2 ค่าห้อง ICU (สูงสุด 10 วัน) 1,600 2,000 2,400 3,000 3,600 4,000
2.3 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000
2.4 ค่าผ่าตัด (จ่ายตามตาราง) 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
2.5 ค่าเยี่ยมของแพทย์ต่อวัน (ไม่เกิน 31 วัน) 300 400 500 800 1,000 1,200
2.6 ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ 800 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000
2.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอกกรณีอุบัติเหตุ (บาท/ครั้ง) 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
อัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิต่อปี (รายการที่ 1 - 2) Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E Plan F
อายุ 61 - 65 ปี 5,239 7,141 9,452 12,360 15,527 18,361
อายุ 66 - 70 ปี (กรณีต่ออายุเท่านั้น) 7,853 10,717 14,173 18,530 23,286 27,534

เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาลและคลินิกที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน
หรือเข้ารับการพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายตามวงเงินที่กำหนดจากสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัทฯ 

* เบี้ยประกันภัยไม่รวมอากร 0.40%

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD)
  • ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 61-65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
  • รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มสูงสุด 300,000 บาท
  • รับส่วนลดพิเศษ 10% (กรณีออกกำลังกายหรือมีอุปกรณ์กีฬา)
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแต่แถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริง
  • กรณีอุบัติเหตุคุ้มครองทันที ส่วนกรณีเจ็บป่วยคุ้มครองหลังการทำประกันแล้ว 30 วัน (waiting period)
  • ซื้อให้พ่อ – แม่ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปขอลดหย่อนภาษีได้ (ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)

 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 61-65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน