ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักสินมั่นคงประกันภัย → ประกันสุขภาพตามฟิต

ประกันสุขภาพตามฟิต

รายละเอียดความคุ้มครอง

แนวคิดของประกันสุขภาพตามฟิต

 1. คนที่มีสุขภาพแข็งแรง(ฟิต)กว่า ควรจะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อยกว่าคนที่ไม่ฟิตร่างกาย เบี้ยประกันคนที่ฟิตกว่า
  จึงควรจ่ายน้อยกว่าตามความเสี่ยง(เสี่ยงน้อยจ่ายเบี้ยน้อยกว่า)
 2. บริษัทประกันสุขภาพทั่วไปเน้นขายความคุ้มครอง(ความคุ้มครองสูงเบี้ยประกันสูง) แต่สินมั่นคงเน้นส่งเสริมสุขภาพ
  โดยการฟิตร่างกาย หากใครฟิตมากความเสี่ยงเจ็บป่วยน้อย เบี้ยประกันลดลงได้ตามความฟิตของลูกค้า
 3. บริษัทฯ มีแนวคิดให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันตามความฟิตแก่ลูกค้าเป็นรางวัลความฟิตก่อน
  ตั้งแต่วันแรกที่ทำประกันพร้อมสภาพความฟิต (ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์หมดอายุแล้วจึงจะให้ส่วนลดปีต่อไปเหมือนบริษัทอื่น)

ส่วนลดลูกค้า ประกันตามฟิต(ลูกค้าระบุในใบคำขอเพื่อขอส่วนลดพิเศษ)
 1. การฟิตร่างกาย การออกกำลังกายทุกชนิดที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง(ฟิต) ได้ส่วนลด 5%
 2. อุปกรณ์หรือหลักฐานในการออกกำลังกาย ทุกชนิดที่ใช้ในการฟิตร่างกาย ใช้เป็นส่วนลดได้ ได้ลด 5%
 3. ดัชนีมวลกาย(BMI)อยู่ในเกณฑ์ปกติ(18.5-24.9) ได้ส่วนลด 5%

รวมแล้วลูกค้าได้ลดสูงสุดถึง 15% จากเบี้ยประกันตามฟิตราคาปกติ (กรอกรายละเอียดส่วนลดลงในใบคำขอ)

ประกันสุขภาพตามฟิต "ยิ่งฟิตมาก เบี้ยประกันยิ่งลดมาก"
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง plan A plan B plan C plan D plan E
1. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (PA อบ.2)** 150,000 200,000 300,000 400,000 500,000
2. ผู้ป่วยใน      
2.1.ค่าห้อง ค่าอาหาร/วัน (สูงสุด 31 วัน) 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000
2.2.ห้องICU (สูงสุด 10 วัน) 3,000 4,000 5,000 6,000 8,000
2.3.ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป 30,000 35,000 40,000 50,000 60,000
2.4.ค่าผ่าตัด (จ่ายตามตารางการผ่าตัด) 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
2.5.ค่าเยี่ยมของแพทย์/วัน (ไม่เกิน 31 วัน) 500 800 900 1,000 1,200
2.6.ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ/ครั้ง 1,800 2,000 2,500 3,000 4,000
2.7.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน(อุบัติเหตุ/ครั้ง) 3,000 4,000 5,000 6,000 8,000
3. กรณีผู้ป่วยนอก (1 ครั้ง/วันรวมไม่เกิน30ครั้ง/ปี ) **     
3.1.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD/ครั้ง 1,000 1,200 1,500 2,000 2,500
           
4.ชดเชยรายได้ ** (บาท/วัน) 500 500 500 500 500
  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
  

* สามารถซื้อทุนประกันเพิ่มได้   ** ผู้เอาประกันเลือกซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้
***เบี้ยประกันทุกแผนไม่รวมอากร 0.4% ยกเว้นชดเชยรายได้

 

เบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน(รายการที่ 1-2)
อายุ plan A plan B plan C plan D plan E
10-19 ปี 3,689 4,755 5,893 7,184 8,000
20-29 ปี 4,057 5,230 6,482 7,903 8,800
30-39 ปี 4,686 6,041 7,482 9,128 10,165
40-49 ปี 5,401 6,961 8,627 10,518 11,714
50-54 ปี 6,210 8,005 9,922 12,096 13,471
55-60 ปี 6,831 8,806 10,915 13,306 14,819
 

 

เบี้ยประกันภัยผู้ป่วยในรวมผู้ป่วยนอก(รายการที่ 1-3)
อายุ plan A plan B plan C plan D plan E
10-19 ปี 5,889 8,118 10,024 13,371 16,961
20-29 ปี 7,033 8,930 11,026 14,708 18,658
30-39 ปี 7,769 10,314 12,737 16,988 21,551
40-49 ปี 9,252 11,886 14,676 19,576 24,836
50-54 ปี 10,953 13,669 16,877 22,512 28,562
55-60 ปี 12,360 15,036 18,567 24,764 31,419

 

เบี้ยประกันภัยชดเชยรายได้
อายุ 15-60 ปี plan A plan B plan C plan D plan E
500 750 750 750 750 750
1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
1,500 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • ให้คุ้มครองเริ่มต้นสำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 10 - 60 ปี
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน