ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักสินมั่นคงประกันภัย → ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD 21+

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD 21+

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD21+  จากสินมั่นคงประกันภัย ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับอาการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และยังช่วยให้คุณได้ คลายความวิตกจากค่ารักษาพยาบาลที่ตามมา

 

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD 21+
ผลประโยชน์/ความคุ้มครอง Plan A Plan B Plan C Plan D
1. กรณีผู้ป่วยนอก(OPD)ที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่
โรงพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บ
ป่วยจากโรค หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน
1 ครั้ง/วัน ไม่เกิน 7 ครั้ง และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) ***
1,000 1,500 2,000 3,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
30,000 45,000 60,000 90,000
2. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ (อบ.1) คุ้มครองรวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักยานยนต์ 100,000 150,000 200,000 250,000
 อัตราเบี้ยสุทธิต่อปี / ช่วงอายุ 21-45 ปี * Plan A Plan B Plan C Plan D
OPD + PA 4,180 6,270 8,360 12,490

 

*** เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาลและคลินิกที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันหรือเข้ารับ
การพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายตามวงเงินที่กำหนดจากสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัทฯ

* อัตราเบี้ยข้างต้นยังไม่รวมอากร 0.40%

เงื่อนไขการประกันสุขภาพ

  • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก
  • ให้คุ้มครองเริ่มต้นสำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 21-45 ปี
  • ดูแลค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุดถึง 90,000 บาท/ปี
  • เบิกค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี (ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน , ไม่เกิน 7 ครั้งต่อโรค)
  • ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงยื่นบัตร Care Card เมื่อเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลในสัญญาของบริษัทฯ
  • เฉพาะกรมธรรม์ปีแรกมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 30 วัน โดยนับจากวันที่กรมธรรม์ปีแรกเริ่มมีผลความคุ้มครอง
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงสุขภาพผู้เอาประกันภัยตามข้อเท็จจริงในแบบฟอร์มคำขอเอาประกัน เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • ให้คุ้มครองเริ่มต้นสำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 21-45 ปี
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน