ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักสินมั่นคงประกันภัย → ประกันสุขภาพ SMK Health Care

ประกันสุขภาพ SMK Health Care

รายละเอียดความคุ้มครอง
แผนประกันสุขภาพ SMK Health Care จากสินมั่นคงประกันภัย ช่วยให้คุณอุ่นใจยามเจ็บไข้ ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งยังหมดกังวลจากภาระค่ารักษาพยาบาล ด้วยความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ได้รับเกินคุ้ม มีให้เลือก 4 แผน ดังนี้
 • SMK IPD Care
 • SMK IPD Premium
 • SMK IPD & OPD Care
 • SMK Special Care
ความคุ้มครอง ชื่อแผน / Plan
SMK IPD Care SMK IPD Premium
Plan A Plan B Plan C

Plan D

Plan E Plan A Plan B Plan C

Plan D

Plan E
1.กรณีผู้ป่วยใน                    
1.1 ค่าห้อง/ค่าอาหาร/วัน (สูงสุด 30 วัน) / ครั้ง 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
1.2 ค่าห้อง ICU/วัน (สูงสุด 10 วัน) / ครั้ง 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
1.3 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป / ครั้ง 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
1.4 ค่าผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด ) / ครั้ง 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
1.5 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (ไม่เกิน 30 วัน) / ครั้ง 800 1,000 1,200 1,500 2,000 800 1,000 1,200 1,500 2,000
1.6 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ) / ครั้ง 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
2. วงเงินความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ที่มีค่ารักษาพยาบาลข้อ 1.2, 1.3, 1.4 และข้อ 1.5 รวมกันสูงเกินกว่าวงเงินปกติ ตามตารางความคุ้มครองของการรักษาแต่ละครั้ง การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง สามารถเบิกวงเงินค่ารักษาส่วนเกินนี้ได้อีก 70% ของวงเงินส่วนเกิน แต่สุงสุดต้องไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน (บาท/ครั้ง) ไม่คุ้มครอง 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000

3. กรณีผู้ป่วยนอก (ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน ไม่เกิน 7 ครั้ง/โรค ไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกในสถานพยาบาลทั่วไป (OPD)

*กำหนดระยะเวลารอคอย 30 วัน

ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
4.PA คุ้มครองกรณีเสียชีวิต,ทุพพลภาพ,สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (อบ.2) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ช่วงอายุ (ปี) อัตราเบี้ยประกันสุขภาพ (เบี้ยสุทธิ)
11 - 15 ปี 3,720 5,168 6,616 8,108 9,688 7,040 9,448 11,856 13,348 14,928
16 - 20 ปี 3,032 4,216 5,400 6,616 7,896 5,652 7,586 9,530 10,746 12,026
21 - 25 ปี 2,808 3,906 5,004 6,134 7,326 5,008 6,736 8,464 9,594 10,786
26 - 30 ปี 2,961 4,074 5,187 6,332 7,539 4,971 6,664 8,347 9,502 10,709
31 - 35 ปี 2,982 4,095 5,208 6,353 7,560 5,022 6,725 8,428 9,573 10,780
36 - 40 ปี 3,465 4,807 6,149 7,530 8,987 5,705 7,687 9,679 11,060 12,517
41 - 45 ปี 3,938 5,492 7,046 8,642 10,322 6,508 8,802 11,096 12,692 14,372
46 - 50 ปี 4,463 6,195 7,928 9,713 11,603 7,463 10,065 12,658 14,443 16,333
51 - 55 ปี 5,291 7,337 9,383 11,490 13,717 8,791 11,837 14,893 17,000 19,227
56 - 60 ปี 6,521 9,085 11,650 14,289 17,078 10,541 14,265 17,990 20,629 23,418
61 - 65 ปี**กรณีต่อายุเท่านั้น 9,345 13,005 16,665 20,430 24,405 13,885 18,845 23,815 27,580 31,555

 

ความคุ้มครอง ชื่อแผน / Plan
SMK IPD & OPD SMK Special Care
Plan A Plan B Plan C

Plan D

Plan E Plan A Plan B Plan C

Plan D

Plan E
1.กรณีผู้ป่วยใน                    
1.1 ค่าห้อง/ค่าอาหาร/วัน (สูงสุด 30 วัน) / ครั้ง 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 1,000 2,000 3,000 4,000 50,00
1.2 ค่าห้อง ICU/วัน (สูงสุด 10 วัน) / ครั้ง 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
1.3 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป / ครั้ง 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
1.4 ค่าผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด ) / ครั้ง 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
1.5 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (ไม่เกิน 30 วัน) / ครั้ง 800 1,000 1,200 1,500 2,000 800 1000 1,200 1,500 2,000
1.6 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ) / ครั้ง 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
2. วงเงินความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ที่มีค่ารักษาพยาบาลข้อ 1.2, 1.3, 1.4 และข้อ 1.5 รวมกันสูงเกินกว่าวงเงินปกติ ตามตารางความคุ้มครองของการรักษาแต่ละครั้ง การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง สามารถเบิกวงเงินค่ารักษาส่วนเกินนี้ได้อีก 70% ของวงเงินส่วนเกิน แต่สุงสุดต้องไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน (บาท/ครั้ง) ไม่คุ้มครอง 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000

3. กรณีผู้ป่วยนอก (ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน ไม่เกิน 7 ครั้ง/โรค ไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกในสถานพยาบาลทั่วไป (OPD)

*กำหนดระยะเวลารอคอย 30 วัน

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
4.PA คุ้มครองกรณีเสียชีวิต, ทุพพลภาพ,สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (อบ.2) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ช่วงอายุ (ปี)  
11 - 15 ปี 9,240 13,448 17,656 21,908 26,248 12,560 17,728 22,896 27,148 31,488
16 - 20 ปี 8,202 11,971 15,740 19,541 23,406 10,822 15,341 19,870 23,671 27,536
21 - 25 ปี 7,908 11,556 15,204 18,883 22,626 10,108 14,386 18,664 22,343 26,086
26 - 30 ปี 8,891 12,969 17,047 21,156 25,329 10,901 15,559 20,217 24,326 28,499
31 - 35 ปี 9,441 13,784 18,126 22,500 26,937 11,481 16,414 21,346 25,720 30,157
36 - 40 ปี 10,635 15,562 20,489 25,454 30,496 12,875 18,442 24,019 28,984 34,026
41 - 45 ปี 12,196 17,879 23,561 29,286 35,095 14,766 21,189 27,611 33,336 39,145
46 - 50 ปี 13,890 20,336 26,781 33,279 39,883 16,890 24,206 31,511 38,009 44,613
51 - 55 ปี 15,824 23,137 30,448 37,821 45,315 19,324 27,637 35,958 43,331 50,825
56 - 60 ปี 18,064 26,322 34,581 42,914 51,397 22,084 31,502 40,921 49,254 57,737
61 - 65 ปี**กรณีต่อายุเท่านั้น 21,054 30,491 39,928 49,470 59,222 25,594 36,331 47,079 56,620 66,372

 

เงื่อนไขการประกันสุขภาพ

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และ กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ตามแผนประกันที่เลือก
 • สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 11-60 ปี (ต่ออายุถึง 65 ปีบริบูรณ์)
 • นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้สูงสุดถึง 30 วัน/ครั้ง
 • กรณีผู้ป่วยนอกเบิกค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี (ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน , ไม่เกิน 7 ครั้งต่อโรค)
 • คุ้มครองประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ (อบ.2) สูงสุด 50,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงสุขภาพผู้เอาประกันภัยตามข้อเท็จจริงในแบบฟอร์มคำขอเอาประกัน เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 11-60 ปี (ต่ออายุถึง 65 ปีบริบูรณ์)
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน