ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักแอกซ่าประกันภัย → ประกันภัยสุขภาพ อินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ

ประกันภัยสุขภาพ อินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ

รายละเอียดความคุ้มครอง

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก แผนประกันภัยสุขภาพ อินเตอร์เนชั่นเเนลเอ็กซ์คลูซีฟ จากแอกซ่าพร้อมที่จะดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความอุ่นใจระหว่างการเดินทาง แอกซ่าประกันภัยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายมากมายที่สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของคุณทั้งในกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน คุ้มครองค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์รวมไปถึงค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้วยแผนประกันภัยสุขภาพ อินเตอร์เนชั่นเเนลเอ็กซ์คลูซีฟ คุณสามารถท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกได้อย่างมั่นใจ เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แอกซ่าพร้อมอยู่ดูแลคุณเสมอทุกที่ ทุกเวลา

สิทธิพิเศษ

 • หนึ่งในแผนประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองได้สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับแผนประกันภัยสุขภาพทั่วๆ ไป
 • แผนประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย*
 • หนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกที่ใหญ่สุดในไทย ระยะเวลารอคอยความคุ้มครองด้านการตั้งครรภ์สั้นเพียง 270 วัน *
 • คุ้มครองการตรวจสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค*
 • ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน นอกประเทศสูงสุด 6 เดือน
 • ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉินสูงถึง 6 เดือนนอกประเทศไทย
 • อาณาเขตคุ้มครองเอเซีย รวมถึงการรักษาพยาบาลในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย
 • เบี้ยประกันมีความคงที่สูง
 • * ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่สมัคร

ความคุ้มครอง

ตารางผลประโยชน์
หมายเหตุ: จำนวนเงินผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินต่อคนต่อปี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะลดลงหลังจากที่บริษัทฯ ได้จ่ายสินไหม (หลังจากหักความรับผิดส่วนแรกหรือจำนวนเงินความรับผิดร่วม) ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ
แผน แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
อาณาเขตคุ้มครอง ทั่วโลก/ ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา/ เอเชีย
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 93,000,000 บาท 74,000,000 บาท 58,000,000 บาท 48,000,000 บาท
กรณีนอกอาณาเขตคุ้มครอง เฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้น เฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้น เฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้น เฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้น
ความคุ้มครอง 100% ของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร
ความคุ้มครองผู่ป่วยในและหัตถการ (รวมถึง การผ่าตัด, ค่าปรึกษาแพทย์, การปลูกถ่ายอวัยวะ, อุปกรณ์สิ้นเปลือง, การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ ฯลฯ)
ค่าห้องและค่าอาหาร คุ้มครอง - ห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยว คุ้มครอง - ห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยว คุ้มครอง - ห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยว คุ้มครอง - ห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยว
ค่าห้องพักสำหรับผู้ปกครอง สูงสุดไม่เกิน 4,800 บาท ต่อ คืน 4,800 บาท ต่อ คืน 4,800 บาท ต่อ คืน 4,800 บาท ต่อ คืน
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน 7,500 บาท ต่อ คืน 4,800 บาท ต่อ คืน 3,200 บาท ต่อ คืน 3,200 บาท ต่อ คืน
การเบิกจ่ายค่าสินไหมรักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบตรง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
เครือข่ายโรงพยาบาลสำหรับการเบิกจ่ายตรงแบบผู้ป่วยใน ตามรายชื่อโรงพยาบาลที่ระบุไว้
ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก
ค่าปรึกษาแพทย์, ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (รวมถึง การตรวจวิเคราะห์, ค่ายา, ค่าทำแผล, ฯลฯ คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
การตรวจวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ การตรวจด้วยเครื่อง MRI, PET การตรวจการเดิน (Gait Scan) คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ค่ารังสีบำบัด, ค่าเคมีบำบัด, การล้างไตแบบผู้ป่วยนอก คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
การผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
การรักษาแบบการจัดกระดูก (Chiropractice), ฝังเข็ม, ธรรมชาติบำบัด (Homeopathy), กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด (Osteopathy), สูงสุดไม่เกิน 37,000 บาท 37,000 บาท ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
การรักษาแบบแพทย์จีนโบราณ สูงสุดไม่เกิน 1,900 บาท ต่อครั้ง 20 ต่อครั้งต่อปี 1,900 บาท ต่อครั้ง 20 ต่อครั้งต่อปี ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
กายภาพบำบัด คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ผลประโยชน์อื่นๆ
การตรวจสุขภาพ สูงสุดไม่เกิน (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก) 32,000 บาท คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์ มีอายุ 365 วัน ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing conditions) สูงสุดไม่เกิน ผลประโยชน์ปีที่ 1 และ 2 : 75,000 บาท คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์มีอายุ 270 วัน ผลประโยชน์ปีที่ 1 และ 2 : 75,000 บาท คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์มีอายุ 270 วัน ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ปีถัดไป ปีละ : 150,000 บาท ปีถัดไป ปีละ : 150,000 บาท ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองโรคเรื้อรังที่ไม่ได้เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
การศัลยกรรมช่องปากและกระดูกใบหน้าและขากรรไกร (Oral and Maxillofacial Surgery) คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินในต่างประเทศ (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก) คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
การรักษาโรคทางจิตเวช สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท 150,000 บาท 100,000 บาท ไม่คุ้มครอง
การรักษาทันตกรรมจากอุบัติเหตุ คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร (ไม่รวมถึงค่าคลอดบุตร) คุ้มครอง - หลังจากกรมธรรม์มีอายุไม่น้อยกว่า 365 วัน ไม่คุ้มครอง
ห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร สูงสุดไม่เกิน (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก) 440,000 บาทหลังจากกรมธรรม์มีอายุไม่น้อยกว่า 280 วัน ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค สูงสุดไม่เกิน 48,000 บาท 38,000 บาท ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
การรักษาด้านทันตกรรม สูงสุดไม่เกิน (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก) 80% ของค่ารักษาที่คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 38,000 บาท ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
การรักษาด้านสายตา สูงสุดไม่เกิน (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก) 9,000 บาท ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
การรักษาแบบประคับประคอง (Hospice and Palliative Care) สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท ตลอดชีพ คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์ มีอายุ 365 วัน 960,000 บาท ตลอดชีพ คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์ มีอายุ 365 วัน ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) 200,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท
ทางเลือก: ความรับผิดชอบส่วนแรกต่อปี (สำหรับทุกแผน) 160,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 25%, 48,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 12.5%, 16,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 5%
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 1 ปี - 80 ปี
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน