ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักวิริยะประกันภัย → ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น จากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุดถึง 700,000 บาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง คุ้มครองการเสียชีวิต และพิการ คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป

 • อายุ 5-55 ปี (อายุ 56 - 65 ปี เฉพาะการต่ออายุเท่านั้น)
 • ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • ตัวบุคคล

ความคุ้มครอง

ผู้ป่วยใน

 • คุ้มครองการเข้ารักษาในฐานะผู้ปวยใน
 • คุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
 • คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ต่อวัน

ผู้ป่วยนอก

 • คุ้มครองการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง (อบ.2)


* ผู้เอาประกันต้องซื้อความคุ้มครองแบบผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมแบบผู้ป่วยนอกได้

* สามารถตรวจสอบแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับท่านได้จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

* ผู้เอาประกันเลือกแผนความคุ้มครองได้ไม่เกิน 1 แผน

* กรณีผู้เยาว์ บิดาหรือมารดาจะต้องเลือกทำประกันแผนเดียวกัน หรือเลือกแผนที่สูงกว่า

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • 1 ปี

หมายเหตุ

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัท
 • กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 5 – 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดาทำประกันภัยร่วมด้วยอย่างน้อย 1 คน
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังป่วย หรือเคยป่วยเป็นโรคร้ายแรง
 • กรณีป่วยไข้ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน บริษัทจะเริ่มความคุ้มครองหลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้แล้วเป็นเวลา 30 วัน
 • กรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเริ่มคุ้มครองทันที
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • อายุ 5-55 ปี (อายุ 56 - 65 ปี เฉพาะการต่ออายุเท่านั้น)
 • ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน