ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักกรุงเทพประกันภัย → ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล

ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษา พยาบาล รวมทั้งผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครอง :

ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลจากการได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ โดยเป็นคนไข้ใน (In-patient) ของโรงพยาบาล ซึ่งความคุ้มครองของการทำประกันสุขภาพประกอบด้วย

  • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการทั่วไป
  • ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล
  • ค่าบริการใช้ห้องผ่าตัด ค่า X-ray ค่าตรวจทางชีวเคมี
  • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
  • ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
  • อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงแรก

    นอกจากนี้ประกันสุขภาพยังสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับการ รักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอก (Out-patient) เพิ่มเติมได้อีกด้วย เช่น เป็นไข้หวัด ปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • ผู้สมัครเอาประกันภัยอายุ 10-60 ปี
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน