ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักทิพยประกันภัย → ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ PA PLUS

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ PA PLUS

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผนการประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพยแบบพิเศษ PA +PLUS

  • ความคุ้มครองการเสียชีวิต กรณีฆาตกรรม ลอบทำร้าย และอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์ แบบเต็มทุนประกัน
  • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แบบเต็มทุนประกัน
  • ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดถึงวันละ 1,000 บาท

 

ความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหต แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2) ( ขยายความคุ้มครอง ฆาตกรรมลอบทำร้าย และอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์ ) 200,000 400,000 600,000 800,000
2.การรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุ ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 20,000 30,000 40,000
3.ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ) 500 ต่อวัน 500 ต่อวัน 1,000 ต่อวัน 1,000 ต่อวัน
4.ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยระยะเวลา 180 วันแรก) 10,000 10,000 20,000 20,000
เบี้ยประกันรายปี (บาท) (รวมอากรแสตมป์แล้ว) 870 1,310 2,030 2,460

 

เงื่อนไข

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอ และผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15 - 60 ปีบริบูรณ์ ขณะขอเอาประกันภัย
  • ผู้ขอเอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • ทางบริษัทฯ ขอไม่รับประกันภัยผู้ที่ประกอบอาชีพ คนงานก่อสร้าง , จักรยานยนต์รับจ้าง , พนักงานส่งเอกสารที่ใช้จักรยานยนต์เป็นประจำ , พนักงานขับรถโดยสาร , ช่างไฟฟ้า , ช่างโรงเลื่อย , ช่างตัด , ช่างเชื่อมเหล็ก , พนักงานดับเพลิง , ลูกเรือประมง , รปภ. , เหมืองแร่ , พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง , พนักงานติดตั้งเสาอากาศ
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน