ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักเมืองไทยประกันภัย → ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เมืองไทย Smile P.A.

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เมืองไทย Smile P.A.

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุ สบายใจ สบายกระเป๋า สามารถเข้ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกว่า 270 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องชำระเงิน

ผลประโยชน์ :

  • ท่านจะได้รับความคุ้มครองในวงเงินสูงถึง 1,000,000 บาท
  • ท่านจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

สิทธิพิเศษ :

ท่านจะได้รับ P.A. Medical Card

  • เพื่อใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่ารักษาพยาบาลในแบบประกันภัยที่เลือกซื้อ กับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกว่า 270 แห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องชำระเงิน
  • ใช้เป็นบัตรส่วนลด กรณีเข้ารับการรักษาโรคทั่วไปจากโรงพยาบาล

 

ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3

1. กรณีเสียชีวิต / สูญเสียมือ เท้า สายตา / ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก

  • อุบัติเหตุทั่วไป
  • การถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย
  • การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์

1,000,000
1,000,000
500,000

500,000
500,000
200,000

300,000
300,000
200,000
2. ค่ารักษาพยาบาล / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 20,000 10,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรแล้ว) 1,555 920 780

**ความคุ้มครองดังกล่าวต้องมีสาเหตุเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 16-65 ปี
  • ไม่รับประกัน พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กรรมกร คนงาน คนงานเหมือง ยาม หนุ่มโรงงาน สาวโรงงาน เกษตรกร ชาวประมง พนักงานติดตั้ง เสาอากาศ ช่างต่างๆ (เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมรถยนต์) พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน