ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักประกันคุ้มภัย → ประกันภัยตัวเรือ

ประกันภัยตัวเรือ

รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันภัยตัวเรือคืออะไร

 • รับประกันภัยตัวเรือ (โครงสร้าง) เครื่องยนต์ของเรือ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ของเรือ

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของเรือ

ความคุ้มครอง

 • ภัยทางทะเล แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือน่านน้ำอื่นอันอาจเดินเรือได้
 • อัคคีภัย ภัยระเบิด
 • การลักทรัพย์โดยใช้ความรุนแรงซึ่งเกิดจากบุคคลภายนอกเรือ
 • การโยนสินค้าทิ้งทะเล
 • โจรสลัด
 • อุบัติเหตุหรือความล้มเหลวในการติดตั้งเครื่องมือปรมาณูหรือเตาปฏิกรณ์ปรมาณู
 • การชนกับอากาศยานหรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือวัตถุที่หล่นลงมาจากท้องฟ้า ยานพาหนะทางบก หรือ อุปกรณ์และสิ่งติดตั้งของอู่เรือหรือท่าเทียบเรือ
 • ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า
 • อุบัติเหตุในการเคลื่อนย้ายหรือในการขนสินค้าหรือเชื้อเพลิงขึ้นหรือลงจากเรือ
 • การระเบิดของหม้อน้ำ การแตกหักของเพลาเรือ หรือ ความบกพร่องซึ่งแฝงอยู่ในตัวเรือหรือเครื่องจักร
 • ความประมาทของนายเรือเจ้าหน้าที่ ลูกเรือ หรือผู้นำร่อง
 • ความประมาทของผู้ซ่อมแซมเรือ ผู้เช่าเรือ ในกรณีที่ผู้ซ่อมเรือดังกล่าวมิได้เป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวเรือและเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
 • ประเภทไม่มีเครื่องจักร
 • ประเภทมีเครื่องจักรหรือกำลังขับเคลื่อนเอง

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • 1 ปี

หมายเหตุ

1. ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา ดังนี้

 • ใบรายการจดทะเบียนเรือ
 • ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้
 • รูปถ่ายเรือด้านที่มีเลขทะเบียนเรือ

2. รับประกันเส้นทางการเดินเรือในน่านน้ำไทยเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้ที่เป็นเจ้าของเรือ
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน