ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักประกันคุ้มภัย → ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ

ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ

รายละเอียดความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ (แบบระบุภัย)
คืออะไร

 • กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในช่วงการขนส่ง ที่เป็นเจ้าของสินค้า

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของสินค้าเป็นผู้ทำประกันภัย

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • สินค้าทั่วไปที่ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันและรายละเอียดการขนส่ง

ความคุ้มครอง

 • อัคคีภัย ภัยระเบิด หรือฟ้าผ่า

 • ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่น หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึง หัวลากหรือหางลากของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง

 • เรือจมหรือเรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถพลิกคว่ำหรือรถไฟตกราง

 • ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • คุ้มครองเป็นรายเที่ยว
 • คุ้มครองเป็นรายปี

หมายเหตุ

1. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา 
 • ลักษณะของสินค้า
 • การบรรจุหีบห่อ
 • พาหนะในการขนส่ง
 • ประสบการณ์ของผู้รับขนส่ง
 • เส้นทางการขนส่ง/จุดหมายปลายทาง
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง

2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ใช่ผู้รับขนส่ง
3. เส้นทางการขนส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้า
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน