ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักประกันคุ้มภัย → ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งคืออะไร

  • ความรับผิดตามกฏหมายของผู้เอาประกันภัยในความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ขนส่งสินค้า

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • สินค้าทั่วไป (ที่ไม่มีระบุในข้อยกเว้น)

ความคุ้มครอง

  • ความรับผิดตามกฏหมายของผู้เอาประกันภัยในความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของ รวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งและการขนส่งถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่งซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • แบบกำหนดเวลา   ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ ซึ่งคุ้มครองภายในราชอาณาจักรไทย

  • แบบขนส่งรายเที่ยว ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มต้นตั้งแต่ระหว่างขนของขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และสิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบของ เป็นการคุ้มครองระยะสั้น ซึ่งต้องระบุจุดหมายปลายทาง

หมายเหตุ

  • ยกเว้นสินค้าบางประเภทที่มีระบุในข้อยกเว้น
  • การขนส่งจะต้องกระทำโดยตัวแทน หรือลูกจ้างผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง ซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลทั่วไป
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน