ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักประกันคุ้มภัย → การประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล

การประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล

รายละเอียดความคุ้มครอง

การให้ความคุ้มครองสินค้าในระหว่างขนส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเนื่องจากภัยอันตราย และความเสียหายต่อสินค้าที่ทำการขนส่งไม่ว่าโดยทางเรือ ทางอากาศ ทางบก หรือทางพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • สินค้านำเข้าที่ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันและรายละเอียดการขนส่ง

เหมาะสำหรับ

  • ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ภัยที่คุ้มครอง Clause A Clause B Clause C
เพลิงไหม้,ระเบิด / / /
เรือเกยตื้น, ล่ม, จม, หรือตะแคง / / /
ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกราง / / /
ยานพาหนะหรือเรือชนปะทะกับวัตถุอื่นใด / / /
การขนส่งสินค้าลงเรือ ณ ท่าหลบภัย / / /
สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล (Jettison) / / /
ความเสียหายหรือสูญเสียของส่วนรวม (G.A. Loss) / / /
ค่ากู้เรือ และค่ากู้สินค้า / / /
ค่าจัดส่งสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง / / /
แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่า / / x
สินค้าถูกน้ำทะเลซัดตกเรือไป / / x
ความเสียหายจากนำทะเลหรือจากแม่น้ำ, ทะเลสาบ / / x
สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิง เพราะตกจากเรือ หรือจากการขนขึ้นลง หรือเปลี่ยนถ่ายเรือหรือยานพาหนะ / / x
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยทุกอย่างที่มีสาเหตุจากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย / x x

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • คุ้มครองเป็นรายเที่ยว

หมายเหตุ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา
  • ลักษณะของสินค้า
  • การบรรจุหีบห่อ
  • พาหนะในการขนส่ง
  • เส้นทางการขนส่ง/จุดหมายปลายทาง
  • เงื่อนไขความคุ้มครอง
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • สำหรับผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสินค้า
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน