ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักทิพยประกันภัย → ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ

รายละเอียดความคุ้มครอง

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของสินค้าที่กำลังจะนำส่งสินค้านั้นๆ ไปยังจุดหมายปลายทาง บริษัทฯ ขอเสนอประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ ซึ่งให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งภายในประเทศไทย ทั้งโดยทางรถบรรทุก ทางเรือ ทางรถไฟ

เหมาะสำหรับ

  • เจ้าของสินค้า

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • สินค้าทั่วไปที่ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันและรายละเอียดการขนส่ง

ความคุ้มครอง :

ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้า
ที่ขนส่งภายในประเทศ

แบบคุ้มครอง
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด

แบบระบุภัย
1. อัคคีภัย การระเบิด ฟ้าฝ่า / /
2. ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือสิ่งอื่นนอก
ยานพาหนะและหัวลาก หางลาก รถพ่วงของยานพาหนะเอง
/ /
3. เรือจม เกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถ หรือ หัวลาก หางลาก รถพ่วง เกิดการพลิกคว่ำ ตก
ถนน สะพานหรือไหล่ทาง
/ /
4. ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ
หรือสาเหตุภายนอกที่นอกเหนือจากภัยที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 3
/ x
5. ความเสียหายทั่วไป (General Average) ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัย ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย / x
6. การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิดเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง / x
7. ภัยสงคราม การใช้อำนาจรัฐตามกฎหมาย ภัยนัดหยุดงาน สงครามกลางเมือง การกบฎ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การก่อการร้าย จลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึก ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด อาวุธสงครามอื่นใด การปิดงานงดจ้าง x x
8. สภาพของยานพาหนะ การบรรทุกหรือลากจูงเกินขนาด ผิดหลักการขนส่งและการจัดระวาง ซึ่งผู้เอา
ประกันภัย ลูกจ้างหรือตัวแทนรู้ถึงสภาพนั้นในเวลาส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่ง
x x
9. การเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติของสินค้าเอง x x
10. การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ น้ำหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของสินค้า x x
11. การบรรจุ สภาพหีบห่อ การใช้ภาชนะขนส่งไม่เหมาะสม หรือไม่ดีพอซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้าง x x
12. ความชักช้าในการขนส่งและค่าเสียหายจากการส่งมอบชักช้า x x
13. การจงใจละเมิดของบุคคลใดก็ตามเพื่อทำลายยานพาหนะขนส่ง หรือทำให้สินค้าที่เอาประกัยภัยเสียหาย x x
14. นิวเคลียร์ x x
15. ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น x x
16. ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) x x

เส้นทางที่คุ้มครอง : เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุ หรือ ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองเป็นรายเที่ยว หรือ คุ้มครองเป็นรายปี

อาณาเขตคุ้มครอง : จาก โรงงานผลิต หรือท่าเรือ ทั่วประเทศไทย ไป ท่าเรือ หรือโรงงานผลิต ทั่วประเทศไทย

สินค้าที่ไม่รับประกัน :

  • สัตว์มีชีวิต
  • ทองคำแท่ง อัญมณี เพชร พลอย
  • วัตถุโบราณ
  • สินค้าที่นำพา หรือขับไปด้วยตนเอง
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • ผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้า
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน