ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักทิพยประกันภัย → ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ

รายละเอียดความคุ้มครอง
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จะให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ  ทางไปรษณีย์อากาศ ในระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจมากขึ้นในการนำเข้าสินค้า

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย หรือนายหน้าขายสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Inco Terms

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • สินค้านำเข้าที่ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันและรายละเอียดการขนส่ง

ความคุ้มครอง :

การสูญเสียหรือความเสียหาย
ของสินค้าที่เอาประกันภัยที่เกิดจาก
ICC
(A) (B) (C)
อัคคีภัย ภัยระเบิด / / /
เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน / / /
ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำ หรือตกราง / / /
การขนสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัย / / /
การเสียสละในความเสียหายทั่วไป (GA) / / /
การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย / / /
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหาย สงคราม ภัยก่อการร้าย / / /
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า / / x
สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล / / x
สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือ หรือระหว่างถ่ายลำเรือ / / x
สินค้าเปียกน้ำเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือ หรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน) / / x
เปียกน้ำฝน / x x
การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่นๆ / x x
การปล้นโดยโจรสลัด / x x
การลักขโมย / x x
อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตก หัก ฉีกขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง / x x
 • เส้นทางที่คุ้มครอง : เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุ หรือ ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า (Inco Terms) โดยคุ้มครองเป็นเที่ยวต่อเที่ยว

 • อาณาเขตคุ้มครอง : จาก โรงงานผลิต หรือท่าเรือ ทั่วโลก ไป ท่าเรือ หรือโรงงานผลิตทั่วโลก ทั้งนี้ เป็นการนำเข้า หรือส่งออก หรือซื้อมาขายไป ไม่ผ่านประเทศไทยก็ได้

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • คุ้มครองเป็นรายเที่ยว

  หมายเหตุ

  ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา
  • ลักษณะของสินค้า
  • การบรรจุหีบห่อ
  • พาหนะในการขนส่ง
  • เส้นทางการขนส่ง/จุดหมายปลายทาง
  • เงื่อนไขความคุ้มครอง
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้ขายสินค้า (Shipper)
 • ผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (Exporter)
 • ผู้ซื้อสินค้า (Consignee)
 • ผู้นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ (Importer)
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน