ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักเมืองไทยประกันภัย → ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ

รายละเอียดความคุ้มครอง
 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด แผ่นดินไหว เรือเกยตื้น ชนกับวัตถุอื่น สินค้าถูกน้ำทะเลซัด สินค้าถูกขโมย สินค้าแตกหัก
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ขายสินค้า (Shipper)
 • ผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (Exporter)
 • ผู้ซื้อสินค้า (Consignee)
 • ผู้นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ (Importer)

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • สินค้านำเข้าที่ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันและรายละเอียดการขนส่ง

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่ง เช่น เรือเกยตื้น เรือจม สินค้าถูกคลื่นซัดตกเรือ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • คุ้มครองเป็นรายเที่ยว

หมายเหตุ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา
 • ลักษณะของสินค้า
 • การบรรจุหีบห่อ
 • พาหนะในการขนส่ง
 • เส้นทางการขนส่ง/จุดหมายปลายทาง
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง

 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้ขายสินค้า (Shipper)
 • ผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (Exporter)
 • ผู้ซื้อสินค้า (Consignee)
 • ผู้นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ (Importer)
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน