ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักวิริยะประกันภัย → ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Import)

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Import)

รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จะให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ  ทางไปรษณีย์อากาศ ในระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจมากขึ้นในการนำเข้าสินค้า

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • สินค้านำเข้าที่ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันและรายละเอียดการขนส่ง

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่ง เช่น เรือเกยตื้น เรือจม สินค้าถูกคลื่นซัดตกเรือ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • คุ้มครองเป็นรายเที่ยว

หมายเหตุ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา
 • ลักษณะของสินค้า
 • การบรรจุหีบห่อ
 • พาหนะในการขนส่ง
 • เส้นทางการขนส่ง/จุดหมายปลายทาง
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน