ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักประกันภัยไทยวิวัฒน์ → ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ

รายละเอียดความคุ้มครอง

“ เที่ยวได้อย่างอุ่นใจ ไม่ต้องกังวลเมื่อเจอกับเรื่องร้ายระหว่างเดินทาง ” ประกันภัยเดินทางภายในประเทศให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ทั้งยังบริการครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยอื่นๆ อีก อาทิ สัมภาระล่าช้า หรือความเสียหายของสัมภาระ การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง เรามีแผนประกันให้ท่านเลือกซื้อ ทั้งแบบเที่ยวเดียวและแบบไป-กลับ ด้วยแผนการประกันภัยที่คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท และวงเงินคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงสุดถึง 2 แสนบาท

เราให้คุณเลือกรูปแบบประกันภัยได้ทั้งแบบเที่ยวเดียวหรือแบบไป-กลับ โดยมีรายละเอียดเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันไป โดยคุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ในตารางด้านล่าง

ข้อตกลงคุ้มครอง เที่ยวเดียว / One way ไป-กลับ / Round trip
Standard Elite Standard Elite
1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident 3,000,000 5,000,000 1,500,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ / Medical expenses X Max 300,000 
(Actual Cost)
X Max 200,000 
(Actual Cost)
3. การส่งศพ / Repatriation X Max 1,000,000 
(Actual Cost)
Max 1,000,000 
(Actual Cost)
Max 1,000,000 
(Actual Cost)
4. การยกเลิกการเดินทาง / Trip cancellation Airfare
(Actual Cost)
Airfare
(Actual Cost)
Max 10,000 
(Actual Cost)
Max 20,000 
(Actual Cost)
5. การลดจำนวนวันเดินทาง / Trip curtailment X X Max 5,000 
(Actual Cost)
Max 10,000 
(Actual Cost)
6. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง / Loss or damge of personal baggage Max 15,000
(3,000 / Article)
Max 15,000
(5,000 / Article)
Max 15,000
(3,000 / Article)
Max 15,000
(5,000 / Article)
7. การล่าช้าของเที่ยวบิน / Flight delay Max 12,000
(2,000 / 6hours)
Max 18,000
(3,000 / 6hours)
Max 12,000
(2,000 / 6hours)
Max 18,000
(3,000 / 6hours)
8. การล่าช้าของสัมภาระ / Baggage delay X Max 6,000
(2,000 / 6hours)
Max 6,000
(2,000 / 6hours)
Max 6,000
(2,000 / 6hours)
9. การจี้โดยสลัดอากาศ / Hijack Max 20,000
(2,000 / 12hours)
Max 20,000
(2,000 / 12hours)
Max 20,000
(2,000 / 12hours)
Max 20,000
(2,000 / 12hours)
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / Personal legal liability X X X 200,000
วันเดินทาง / Days เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร / Premium
(Inc. SBT & Stamp duty)
เที่ยวเดียว / One way 50 110    
1 สัปดาห์ (7วัน) / Week     140 320
2 สัปดาห์ (14 วัน) / Week     200 420
1 เดือน (30 วัน) / Month     280 650

หมายเหตุ / Remark 
*อ.บ. 1 หมายถึงการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ / Loss of life, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ ที่ต้องเดินทางภายในประเทศไทย
  • ให้ความคุ้มครองโดยไม่จํากัดอายุผู้ทําประกันภัย (อายุ 75 ปีขึ้นไปราคาเบี้ยเป็นสองเท่า)
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน