ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักเอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ → ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

รายละเอียดความคุ้มครอง

อุ่นใจทุกการเดินทาง ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก...
เมื่อทำประกันภัยการเดินทางกับเอซ 

สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อาจเกิดขึ้นได้ และอาจเกิดขึ้นได้ขณะที่คุณกำลังเดินทาง ด้วยเหตุนี้ เอซ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทางประเภทต่างๆ สำหรับบุคคลผู้เอาประกันภัยและพนักงานบริษัทฯในขณะที่เดินทางไปเพื่อธุรกิจของบริษัทและ/หรือการเดินทางส่วนบุคคล

เอซ นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทางหลากหลายประเภท รวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทางที่ได้รับการยอมรับในประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิกสำหรับ วีซ่าเชงเก็นเพื่อผู้ที่ต้องการนำไปใช้สำหรับยื่นการขอวีซ่า

ครอบคลุม*:

ข้อตกลงความคุ้มครองและผลประโยชน์

  • การชดเชยอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ในขณะเดินทางในต่างประเทศ
  • การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน และการเยี่ยมไข้
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
  • การยกเลิกการเดินทาง
  • เที่ยวบินล่าช้า
  • การสูญหายหรือความล่าช้าของสัมภาระ การสูญหายของเงินส่วนตัวและเอกสารเดินทาง
  • และความคุ้มครองอื่นๆ

ความคุ้มครองและจำนวนเงิน(บาท)

เชงเก้นวีซ่าพลัส แผนคอมพรีเฮนซีฟ
สแตนดาร์ด ซิลเวอร์ โกลด์ แพลทินัม

การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ*(1)

3,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ*(1) 3,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ*(1) 3,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 2,500,000
2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลในต่างประเทศ 3,000/24 ชม. สูงสุดไม่เกิน 15,000 2,000/24ชม สูงสุดไม่เกิน 10,000 3,000/24ชม สูงสุดไม่เกิน 15,000 3,000/24ชม สูงสุดไม่เกิน 15,000 4,000/24ชม สูงสุดไม่เกิน 20,000
การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา 3,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 3,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000
4,000,000
การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย ตั๋วเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด 50,000 150,000 200,000 200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ ที่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 50,000 150,000 200,000 200,000
ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน
1,500

1,000

1,500

2,000
2,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยในการร่วมงานศพกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตรหรือบิดามารดาของผู้เอาประกันภัย 1,000/6 ชม. สูงสุดไม่เกิน 6,000 50,000
150,500

200,000

200,000
การบอกเลิกการเดินทาง 2,000,000 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันการเดินทาง ครอบคลุม - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
การล่าช้าของเที่ยวบิน
1,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 6,000
1,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 4,000 3,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 12,000 3,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 12,000 4,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 16,000
การจี้เครื่องบิน - - 5,000/24ชม สูงสุดไม่เกิน 50,000 5,000/24ชม สูงสุดไม่เกิน 50,000 10,000/24ชม สูงสุดไม่เกิน 100,000
การพลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน - - 2,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 10,000 2,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 10,000 4,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 20,000
การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน - - 2,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 10,000 2,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 10,000 4,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 20,000
การพลาดการต่อเที่ยวบิน - - 2,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 10,000 2,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 10,000 4,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 20,000
ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง - 1,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 4,000 3,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 12,000 3,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 12,000 5,000/6ชม สูงสุดไม่เกิน 20,000
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว - - 5,000 ชิ้น/คู่/ชุดสูงสุดไม่เกิน 40,000 5,000 ชิ้น/คู่/ชุดสูงสุดไม่เกิน 40,000 5,000 ชิ้น/คู่/ชุดสูงสุดไม่เกิน 40,000
การสูญหายของเงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง - - 5,000 5,000 5,000
การสูญหายของเอกสารการเดินทาง - - 5,000 5,000 5,000
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 2,000,000 1,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000
ความรับผิดต่อบัตรเครดิต - - 10,000 15,000 20,000
การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน - - 50,000 75,000 100,000
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ (1) ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 66-80 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

* จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ (1) ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน - 14 ปี จะเป็น 50%ของจำนวนเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 6 เดือน – 80 ปี
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน