ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักเอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) → ประกันภัยการเดินทางในประเทศ

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ

ประกันการเดินทางในประเทศ เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางภายในประเทศ


แผนประกันภัยเหมาะสำหรับ :

ผู้ที่ต้องการเดินทางภายในประเทศ ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว ทำงาน ติดต่อธุรกิจ อบรม สัมมนา ธุระส่วนตัวต่าง ๆ

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • อายุ 1 - 70 ปีบริบูรณ์
  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม

ก่อนและหลังเดินทาง

  • MSIG Call Center โทร: 0 2788 9009 แฟกซ์: 0 2716 6613
  • อีเมล์: online@th.msig-asia.com
  • จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), เสาร์ (9.30 น. – 18.00 น.)
  • (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระหว่างการเดินทาง

  • MSIG Assist (24 ชั่วโมงทั่วโลก) โทร: +66(0) 2652 5704
  • บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางและด้านการแพทย์

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน