ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักเอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) → ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันการเดินทางต่างประเทศ เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท


แผนประกันภัยเหมาะสำหรับ :

ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว, การติดต่อธุรกิจ, การประชุม อบรม สัมมนา, ศึกษาต่อระยะสั้น เป็นต้น สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยในแต่ละปี แนะนำให้ซื้อเป็นแบบรายปี


ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายเที่ยว

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศจะแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม เพื่อท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือดูงาน ก็หมดกังวลเรื่องความคุ้มครองที่มากกว่า การเจ็บป่วย กับประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว

 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 190 บาท รับความคุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
 • ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%

 

แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายเที่ยว
ความคุ้มครอง
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Easy 1
Easy 2
Easy 3
Easy VISA

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 • อายุ1-14 ปีบริบูรณ์คุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท
5,000,000
4,000,000
1,500,000
1,500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ
 • อายุ1-14 ปีบริบูรณ์คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
5,000,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000

2.1. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย

 • เป็นส่วนหนึ่งของจํานวนเงินเอาประกันภัยของค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ
250,000
150,000
100,000
100,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
4. การส่งศพกลับประเทศไทย
2,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
5. การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง
500,000
300,000
200,000
-

6. การลดจํานวนวันเดินทาง

500,000
300,000
200,000
-

7. การล่าช้าของเที่ยวบิน

 • 20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
35,000
25,000
10,000

8. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

 • คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นหรือต่อคู่ และ
 • ค่าความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท
60,000
40,000
30,000
-

9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

 • 20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
35,000
25,000
10,000
-
10. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
4,000,000
3,000,000
1,000,000
500,000
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
250,000
150,000
70,000
-

12. เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ระหว่างเดินทางในต่างประเทศต่อเนื่องสูงสุด 30 วัน

3,000
2,500
1,000
-

13. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว

 • ค่าความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท
6,000
4,000
-
-
14. ความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง
30,000
20,000
-

15. การพลาดการต่อเที่ยวบิน

 • 20% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 8 ชั่วโมง
15,000
10,000
5,000
-
16. รางวัลพิเศษสําหรับ โฮล-อิน-วัน
20,000
10,000
-
-
17. ความเสียหายส่วนแรกสําหรับรถเช่า
25,000
20,000
15,000
-

18. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

 • ค่าความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
25,000
25,000
10,000
-
19. การจี้เครื่องบิน
100,000
100,000
100,000
-

ข้อยกเว้นสําคัญ :

 1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 4. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติการจราจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 5. การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากการนิวเคลียร์ใดๆ
 6. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน , พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน , ทหาร , ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 8. ผู้เอาประกันภัยเป็นหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจ, ปอด, ความดัน, เนื้องอกร้ายแรง

 

*กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่านหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้

อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา , อิรัก , อิหร่าน, อิสราเอล , คีร์กีซสถาน , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว , เกาหลีเหนือ

ปากีสถาน , ปาเลสไตน์, ซีเรีย , ทาจิกิสถาน , เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เดินทางต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้เดินทางต้องเริ่มเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
 • สำหรับประกันเดินทางรายเที่ยว: ผู้เดินทางต้อง มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เดินทางจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
 • ผู้เดินทางจะต้องเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์หรือ สายการบิน เท่านั้น
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม

ก่อนและหลังเดินทาง

 • MSIG Call Center โทร: 0 2788 9009 แฟกซ์: 0 2716 6613
 • อีเมล์: online@th.msig-asia.com
 • จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), เสาร์ (9.30 น. – 18.00 น.)
 • (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระหว่างการเดินทาง

 • MSIG Assist (24 ชั่วโมงทั่วโลก) โทร: +66(0) 2652 5704
 • บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางและด้านการแพทย์

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน