ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงศรีอยุธยา → สินเชื่อบ้านกรุงศรี รีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้านกรุงศรี รีไฟแนนซ์

สิทธิประโยชน์

ย้ายแล้ว...เหลือค่าดอกเบี้ยมาทำอะไรได้ตั้งเยอะ

 • ประหยัดกว่า...พร้อมรับดอกเบี้ยต่ำ 0.5% ต่อปี นาน 1 ปี
 • ฟรี! ค่าจดจำนอง ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน

ตัวอย่างการคำนวณ : เมื่อรีไฟแนนซ์มาที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ยอดเงินกู้คงเหลือ(บาท) ระยะเวลาการกู้ (ปี) ผ่อนชำระเดือนละ(บาท) ประหยัดค่าดอกเบี้ยจ่ายตลอด
สัญญาได้ทั้งสิ้น(บาท)
3,000,000 10 34,100 313,694.18
15 26,200 459,832.35
20 22,400 633,632.02
25 20,300 827,059.44
 • คำนวณจากการผ่อนสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1 คงที่ 2.90% ต่อปี, ปีที่ 2 คงที่ 3.90% ต่อปี,ปีที่ 3 คงที่ 4.90% ต่อปี หลังจากนั้น MRR – 2.45% ต่อปี
 • คำนวณเปรียบเทียบกับการผ่อนสินเชื่อบ้านอยู่กับธนาคารอื่น ด้วยยอดเงินกู้คงเหลือ 3,000,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปีและมีค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนเท่ากัน กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ลักษณะเด่นของบริการ 

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้คุณประหยัดมากขึ้น
 • ได้วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
 • มีวงเงินเหลือ กู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชsm ได้
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกรุงศรี รีไฟแนนซ์

ใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2559

ประเภทหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด วงเงินกู้อนุมัติ ทางเลือก อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี)
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 หลังจากนั้น
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮาส์ ทาวโฮม และห้องชุดพักอาศัย* 95% ของราคาประเมิน 1 ล้านบาท ขึ้นไป 1 MRR-3.20% 4.50% 4.50%
2 3.90% MRR-2.45% 3.90% 4.53%
3 (ฟรี ค่าจดจำนอง) 3.65% 4.40% MRR-2.45% 4.15% 4.65%
4 2.90% 3.90% 4.90% MRR-2.45% 3.90% 4.48%
5 (ฟรี ค่าจดจำนอง 2.65% 4.40% 5.40% MRR-2.45% 4.15% 4.61%
6 0.75% MRR-2.45% 3.75% 4.34%
7 (ฟรี ค่าจดจำนอง 0.50% MRR-1.95% MRR-2.45% 4.00% 4.50%
อาคารพาณิชย์ 90% ของ ราคาประเมิน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท 1 MRR-2.10% MRR-0.85% 6.02% 6.39%
2 4.75% MRR-0.85% 6.15% 6.45%
5 ล้านบาท ขึ้นไป 1 MRR-2.60% MRR-0.85% 5.10% 5.91%
2 4.25% MRR-0.85% 5.98% 6.35%

* รับสิทธิพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมสํารวจและประเมินหลักประกัน

 • สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กําหนด เลือกรับระหว่าง
  • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปีเฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 1, 2, 4 และ 6
  • รับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกฟรีค่าจดจํานอง (ทางเลือกที่ 3, 5 และ 7)

เงื่อนไขของการซื้อ MRTA/MLTA

 • MRTA เฉพาะแผน 1 หรือ 2 เท่านั้น
 • กรณีผู้กู้หลักเป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ประจํา ซื้อ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 15 ปี หรือซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ด้วย ระยะเวลา คุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 20 ปี
 • กรณีผู้กู้หลักเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 80% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 10 ปี หรือซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 50% ของวงเงินกู้ด้วย ระยะเวลา คุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 15 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม สามารถซื้อ MRTA/MLTA เฉพาะผู้กู้หลักเพียงคนเดียวได้หรือหากผู้กู้ร่วมประสงค์ที่จะซื้อ MRTA/MLTA ด้วย ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องมีทุนประกันขั้นตํ่าในสัดส่วนที่ เท่ากัน
 • เงื่อนไขของฟรีค่าจดจํานอง

  • ธนาคารจะออกค่าจดจํานองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (ค่าจดจํานองในส่วนของวงเงินกู้ MRTA/MLTA ลูกค้า ต้องเป็นผู้ชําระ) ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าจดจํานองดังกล่าวคืนจากลูกค้ากรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อภายใน 5 ปี ทุกกรณี นับจากวันทําสัญญา
  • ลูกค้า ต้องสํารองจ่ายค่าจดจํานองแก่ กรมที่ดินก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ลูกค้าใช้หักชําระค่างวดกับธนาคารภายใน 45 วันนับจากวันที่ MRTA/MLTA ได้รับการอนุมัติจากบริษัทประกัน กรณี MRTA/MLTA ได้รับการอนุมัติก่อนการจดจํานอง ธนาคารจะโอนเงินคืนให้ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลูกค้าจดจํานอง

หมายเหตุ

 • ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 3 พ.ค. 59 อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.70% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยนี้สําหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. - 31 ส.ค. 59 โดยจดจํานองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59
 • อัตราดอกเบี้ยนี้สําหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พร้อมสมัครบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชําระค่างวดกับธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คํานวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น โดยคํานวณจากฐานวงเงินกู้ 2 ล้านบาท สําหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท และฐานวงเงินกู้ 5 ล้านบาท สําหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยระยะเวลาการกู้ 10 ปี
 • กรณีที่ลูกค้าซื้อ MRTA/MLTA อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้ในกรณีที่ค่าเบี้ย MRTA/MLTA มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
 • หลักประกันประเภทอาคารพาณิชย์ต้องมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยด้วย
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
 • สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน