ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงไทย → สินเชื่อ KTB Home For Cash

สินเชื่อ KTB Home For Cash

สิทธิประโยชน์

ลักษณะเด่นของบริการ

 • ลักษณะของบริการ เป็นสินเชื่อบุคคลสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งรายใหม่ และรายเก่าของธนาคาร
 • ประเภทบริการ เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) และ/หรือ เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan)

 • วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อการอุปโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์หรือชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ ห้ามนำเงินกู้เพื่อชำระค่าซื้อ/ก่อสร้างที่อยู่อาศัย

 • วงเงิน

  1. ให้พิจารณาวงเงินให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระหนี้
  2. วงเงินให้กู้ตามข้อ(1) เมื่อรวมวงเงินสินเชื่อ Home For Cash กับยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้ว / วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ ให้ถือตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  2.1 กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 

                (1) กรณีกู้เพื่อการอุปโภคหรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ : การกำหนดค่า Loan To Value ( LTV )  ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

                (2) กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต : ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายจริง (พิเศษลูกค้ารายใหม่ กู้เเพิ่มได้อีกร้อยละ 5 แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมดแล้ว LTV ต้องไม่เกิน 105% ) 

         2.2 กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน โดยวงเงินกู้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท และห้ามนำเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ดังกล่าว ไปชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต

  ทั้งนี้ กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ การกู้ตามข้อ 2.1 และ/หรือ 2.2 ให้ใช้ราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน หรือราคาซื้อขายจริง แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

  2.3 กรณีกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ร่วมกับกรณีกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) วงเงินให้สินเชื่อเมื่อรวมแล้วต้องมีสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน (LTV) ไม่เกินตาม LTV ที่ธนาคารกำหนด

         2.4 กรณีลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประภทให้กู้ได้สูงสุด 5.0 ล้านบาท /ราย

         2.5 กรณีลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมเมื่อรวมวงเงินทุกประภทแล้วให้วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของยอดหนี้สินชื่อที่อยู่อาศัยที่ลดลง และกู้ได้สูงสุด 5.0 ล้านบาท /ราย

                                        

 • หลักประกัน
  ใช้หลักทรัพย์ประกันเดียวกับหลักทรัพย์ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นประกันสินเชื่อ Home For Cash

 • ระยะเวลาการกู้
  1. เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย หากอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมคงเหลือไม่ถึง  5 ปี ให้ผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง 5 ปี
  2. เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan)
  2.1 ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  2.2 ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

 • การผ่อนชำระ
  1. เงินกู้แบบประจำ (Term Loan) ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน
  2. เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย :

ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)  1.1 ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่หรือลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วน้อยกว่า 2 ปี เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR ต่อปี
         1.2 ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วตั้งแต่ 2 ปี เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR - 0.5 ต่อปี
เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR + 1.0 ต่อปี

** อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) MRR = 7.620% ต่อปี) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • มีประวัติในการผ่อนชำระหนี้กับธนาคาร/สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สำหรับลูกค้าสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยรายเดิม ขณะขอกู้มีคุณภาพหนี้ปกติ (C1) และไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ยกเว้นลูกค้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบทั่วไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ จะต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของ ผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

 

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน