ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงเทพ → สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

สิทธิประโยชน์

เพียงท่านเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งปลอดภาระ ก็สามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้สินเชื่อบัวหลวงพูนผล เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
 • เพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการตกแต่งที่อยู่อาศัย
 • เพื่อการต่อเติม หรือซ่อมแซมที่พักอาศัย
 • เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจส่วนตัว

ลักษณะเด่นของบริการ

 • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ (ไม่เกิน 6 ล้านบาท หรือ 100% ของมูลค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์การขอกู้) 
 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระรายเดือน นาน 3 - 10 ปี 
 • หลักประกัน: ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมีเนียม หรืออาคารพาณิชย์ 
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัวหลวงพูนผล

ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.59 - 30 ก.ย.59

อัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้สูงสุด
MRR-0.625% ต่อ ปีตลอดอายุสัญญา สูงสุดไม่เกิน 6 ล้านบาท
กรณี : แสดงรายละเอียดและแนบเอกสารประกอบวัตถุประสงค์
MRR+0.375% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน*
สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
กรณี : ไม่แสดงรายละเอียด และไม่แนบเอกสารประกอบวัตถุประสงค์

* รายได ้ต่อเดือน (Gross Income) เป็นรายได ้สุทธิก่อนหักภาษี รวมรายได ้ประจ าอื่นที่ได ้รับเป็นจ านวนเงินคงที่ เท่ากันทุกเดือน เชน่ คา่ พาหนะ คา่ น ้ามันรถ คา่ ครองชพี คา่ เบยี้ เลยี้ ง ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน