ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงศรีอยุธยา → สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

สิทธิประโยชน์

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชำระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระและวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป

 • หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์  ทาวน์โฮม และห้องชุดพักอาศัย  : สูงสุด 80 % ของราคาประเมิน
 • อาคารพาณิชย์ : วงเงินสูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน

ลักษณะเด่นของบริการ

 • สำหรับท่านที่มีบ้านปลอดภาระ
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • อนุมัติเร็ว
 • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

ใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. - 31 ส.ค.2559

ประเภทหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด วงเงินกู้อนุมัติ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ต่อปี)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และ ห้องชุดพักอาศัย 80% ของราคา ประเมิน 5 แสนแต่ไม่ถึง 1 ล้าน MRR+1.40% 9.10% 9.10%
1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท MRR 7.70% 7.70%
5 ล้านบาทขึ้นไป MRR-0.50% MRR 7.53% 7.61%
อาคารพาณิชย์ 70% ของราคา ประเมิน 5 แสนบาทขึ้นไป MRR+1.40% 9.10% 9.10%

สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตค้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กําหนด

 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก

เงื่อนไขของการซื้อ MRTA/MLTA

 • MRTA เฉพาะแผน 1 หรือ 2 เท่านั้น
 • กรณีผู้กู้หลักเป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ประจํา ซื้อ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 15 ปี หรือ ซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 20 ปี
 • กรณีผู้กู้หลักเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 80% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 10 ปี หรือ ซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 50% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 15 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม สามารถซื้อ MRTA/MLTA เฉพาะผ้กู้หลักเพียงคนเดียวได้หรือหากผู้กู้ร่วมประสงค์ที่จะซื้อ MRTA/MLTA ด้วย ผู้กู้หลัก และผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องมีทุนประกันขั้นตํ่าในสัดส่วนที่เท่ากัน

หมายเหตุ

 • ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 3 พ.ค. 59 อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.70% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยนี้สําหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. - 31 ส.ค. 59 โดยจดจํานองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59
 • อัตราดอกเบี้ยนี้สําหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พร้อมสมัครบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝาก อัตโนมัติเพื่อชําระค่างวดกับธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คํานวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น โดยคํานวณจากฐานวงเงินกู้ 5 แสน บาท สําหรับวงเงินก้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 5 แสนบาทแต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท , ฐานวงเงินกู้ 2 ล้านบาท สําหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1 ล้าน บาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท และฐานวงเงินกู้ 5 ล้านบาท สําหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยระยะเวลาการกู้ 10 ปี
 • กรณีที่ลูกค้าซือ MRTA/MLTA อัตราดอกเบียที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนีได้ในกรณีที่ค่าเบีย MRTA/MLTA มีการเปลี่ยนแปลงใน ภายหลัง
 • หลักประกันประเภทอาคารพาณิชย์ต้องมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยด้วย
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับ คิดเป็น 3% ของวงเงินกู้ตามสัญญา กรณีที่ลูกค้าปิดภาระหนี้ก่อนกําหนดในทุกกรณี (ภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทําสัญญา)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน