ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารธนชาต → สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง ธนชาต

สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง ธนชาต

สิทธิประโยชน์

ธนชาตให้คุณเป็นเจ้าของบ้านได้ง่าย ๆ กับสินเชื่อบ้านมือสอง ที่ให้วงเงินอนุมัติสูง และระยะเวลาผ่อนชำระนาน

จุดเด่นของบริการ :

 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • ยื่นขอสินเชื่อได้หลากหลายหลักประกัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮาส์ ทาวโฮม โฮมออฟฟิท อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด
 • กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริงตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย : มีด้วยกัน 3 แบบ

อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 
แบบที่ 1 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี
  3.500%
  MLR - 0.250%
  MLR - 0.400%
  5.895%
แบบที่ 2 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
  5.250%
  MLR - 0.250% 
  MLR - 0.400%
  5.995%
แบบที่ 3 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี
  MLR - 1.000%
  MLR - 0.400% 
  6.018%

* อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่าง จากการการคำนวณที่วงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี และเลือกชำระคืนแบบผ่อนเท่ากันทุกเดือน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย 

*อัตราดอกเบี้ย MLR ณ วันที่ 28 เมษายน 2559 เท่ากับ 6.650%

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ :
  • ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ(Government Sector)
  • ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน