ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงศรีอยุธยา → สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง กรุงศรี

สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง กรุงศรี

สิทธิประโยชน์

เติมเต็มฝันให้ท่านได้เป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น

จุดเด่นของบริการ

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 • อนุมัติเร็ว
 • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกรุงศรี : เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่ หรือบ้านมือสอง) สําหรับโครงการทั่วไป

ใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2559

ประเภทหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด วงเงินกู้อนุมัติ ทางเลือก อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี)
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 หลังจากนั้น
เดือนที่1-6 เดือนที่7-12 เดือนที่13-18 เดือนที่19-24
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮาส์ ทาวโฮม และห้องชุดพักอาศัย 90% ของราคาประเมิน และ 85% สำหรับห้องชุด พักอาศัย 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท 1 MRR-3.35% MRR-2.25% MRR-1.10% 5.47% 5.96%
2 3.75% MRR-1.10% 5.65%

6.05%

3 1.50% MRR-1.60% MRR-1.10% 5.58% 6.00%
5 ล้านบาท ขึ้นไป 1 MRR-2.60% MRR-2.85% 5.10% 4.98%
2 3.50% MRR-1.60% MRR-1.35% 5.23% 5.71%
3 1.25% MRR-1.85% MRR-1.35% 5.08% 5.62%
อาคารพาณิชย์ 90% ของ ราคาประเมิน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท 1 MRR-2.10% MRR-0.85% 6.02% 6.39%
2 4.75% MRR-0.85% 6.15% 6.45%
5 ล้านบาท ขึ้นไป 1 MRR-2.60% MRR-0.85% 5.10% 5.91%
2 4.25% MRR-0.85% 5.98% 6.35%

สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กําหนด

 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก

เงื่อนไขของการซื้อ MRTA/MLTA

 • MRTA เฉพาะแผน 1 หรือ 2 เท่านั้น
 • กรณีผู้กู้หลักเป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ประจํา ซื้อ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 15 ปี หรือซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ด้วย ระยะเวลา คุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 20 ปี
 • กรณีผู้กู้หลักเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 80% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 10 ปี หรือซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 50% ของวงเงินกู้ด้วย ระยะเวลา คุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 15 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม สามารถซื้อ MRTA/MLTA เฉพาะผู้กู้หลักเพียงคนเดียวได้หรือหากผู้กู้ร่วมประสงค์ที่จะซื้อ MRTA/MLTA ด้วย ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องมีทุนประกันขั้นตํ่าในสัดส่วนที่ เท่ากัน

หมายเหตุ

 • ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 3 พ.ค. 59 อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.70% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยนี้สําหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. - 31 ส.ค. 59 โดยจดจํานองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59
 • อัตราดอกเบี้ยนี้สําหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พร้อมสมัครบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชําระค่างวดกับธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คํานวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น โดยคํานวณจากฐานวงเงินกู้ 2 ล้านบาท สําหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท และฐานวงเงินกู้ 5 ล้านบาท สําหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยระยะเวลาการกู้ 10 ปี
 • กรณีที่ลูกค้าซื้อ MRTA/MLTA อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้ในกรณีที่ค่าเบี้ย MRTA/MLTA มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
 • หลักประกันประเภทอาคารพาณิชย์ต้องมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยด้วย
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี      
 • พนักงานประจำ  อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี       
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน