ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงเทพ → สินเชื่อบ้าน เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

สินเชื่อบ้าน เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

 • กลุ่มวิชาชีพแพทย์ :

  • ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ หรือเภสัชกรที่มีรายได้ประจำ

  • ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา

 • กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ

  • ผู้พิพากษา หมายถึง ข้าราชการตุลาการผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่างๆ ซึ่งสังกัดศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร รวมถึงดะโต๊ะยุติธรรมซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการที่มีหน้าที่ในการพิจารณา พิพากษาคดีด้านกฎหมาย
   อิสลามแทนผู้พิพากษาในจังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสด้วย

  • อัยการ หมายถึง ข้าราชการอัยการที่สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ไกล่เกลี่ยคดีความต่างๆ ในขั้นต้นตามกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ

 • กลุ่มวิชาชีพนักบิน

  • ประกอบวิชาชีพนักบินที่ 1 (กัปตัน) นักบินที่ 2 (Co-pilot) หรือนักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย) กับสายการบินพาณิชย์

  • ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ หรือใบอนุญาตนายช่างประจำอากาศยานจากกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม

สินเชื่อบ้านบัวหลวงทำชีวิตให้เป็นเรื่องง่าย

เหนื่อยหนักเฉพาะเรื่องงาน แต่เรื่องบ้าน สินเชื่อบ้าน บัวหลวงช่วยให้เป็นเรื่องง่าย จ่ายเบาๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะเช่นท่าน เมื่อซื้อ หรือสร้างที่อยุ่อาศัย รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น (ยกเว้นการซื้อที่ดินเปล่า และสิทธิการเช่า)

จุดเด่นของบริการ

 • สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย และไม่เกินราคาประเมินหลักทรัพย์
 • หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
 • วงเงินเพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ โฮมเฟิสต์ 
 • ระยะเวลากู้ยืมนานสูงสุดถึง 30 ปี
 • ทางเลือกที่หลากหลายในการผ่อนชำระ ทั้งแบบคงที่และเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มรายได้ในอนาคต 
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ : เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่ หรือบ้านมือสอง) สําหรับโครงการทั่วไป สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ

ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559

ทางเลือก ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3

หลังจากนั้น

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา
ทำประกัน HomeFirst ปกติ
แบบที่ 1 1% 1.25% MRR-2.25% 4.44%-4.50%
แบบที่ 2 3.25% 3.50% 4.25% MRR-2.25% 4.72%-4.78%
แบบที่ 3 MRR-6.125% MRR-5.875% MRR-3.375% MRR-2.25% 4.34%-4.39%

* อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา คำานวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี

หมายเหตุ :

 • รูปแบบการผ่อนชำระแบบคงที่ เลือกผ่อนได้ทุกทางเลือก
 • รูปแบบการผ่อนชำระแบบขั้นบันได เลือกผ่อนได้เฉพาะทางเลือก1 และ 2

กรณีสมัครบริการคุ้มครองเครดิต แบบโฮมเฟิร์ส

 • ทำทุนประกันภัยแบบเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้ หรือ
 • ทำทุนประกันภัยอย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 70% ของระยะเวลาในสัญญากู้ (เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญากู้ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น)

*อัตราดอกเบี้ยข้างต้น ไม่รวมถงึกรณีการขอสินเชื่อ โดยใช้ที่ดินเปล่า หรือสิทธิการเช่าเป็นหลักประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เฉพาะกลุ่มอาชีพพิเศษประกอบด้วยกลุ่มอาชีพแพทย์ (แพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร) ผู้พิพากษา และนักบินพาณิชย์
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน