ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกสิกรไทย → สินเชื่อซื้อคอนโด กสิกรไทย

สินเชื่อซื้อคอนโด กสิกรไทย

สิทธิประโยชน์

ถ้าวันนี้ฝันอยากมีคอนโด...เป็นเจ้าของคอนโด ห้องที่ถูกใจโดยไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องรอสะสมเงิน เป็นเจ้าของคอนโดในฝันกันได้ทุกคน แม้ไม่มีเงินดาวน์ กับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย เบาใจดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระยาวนาน

จุดเด่น

 • ห้องชุดที่มีระดับราคาขายตั้งแต่ห้องละ 500,000 บาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดกำหนด ดังนี้ 
        • ราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ลบ. กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 25 ปี  
        • ราคาซื้อขายตั้งแต่ 1.0 ลบ.ขึ้นไป กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี 

 • ระยะเวลาการพิจารณาการขอกู้ ประมาณ 7 วันทำการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อคอนโดกสิกรไทย : มีให้เลือก 7 แบบ ดังนี้

 • แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปีแรก 2.95%
 • แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 4.85%
 • แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 5.50%
 • แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก MRR - 4.95%
 • แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก MRR - 2.90%
 • แบบที่ 6 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก MRR - 2.20%
 • แบบที่ 7 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษตลอดอายุสัญญา MRR - 1.60%

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ลูกค้ารายย่อยชั้นดี Minimum Retail Rate (MRR) = 7.62% (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559)
 • สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 - 6 หลังจากระยะเวลาข้างต้น คิดอัตราดอกเบี้ย  MRR - 0.75% จนสิ้นสุดอายุสัญญา
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น การปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
 • สำหรับหลักประกันที่เป็นอาคารพาณิชย์ กำหนดให้เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยได้เฉพาะแบบที่ 1 - 6 เท่านั้น
 • สามารถยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้กู้ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี สำหรับพนักงานประจำ และ 65 ปีสำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
 • สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
 • แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน 
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน