ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารเกียรตินาคิน → สินเชื่อซื้อคอนโด เกียรตินาคิน

สินเชื่อซื้อคอนโด เกียรตินาคิน

สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับ โครงการที่ธนาคารสนับสนุน, โครงการทั่วไป

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ดอกเบี้ยคงที่ นานสูงสุดถึง 5 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท*
 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน* 
  (กรณีกู้ตกแต่งวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขาย รวมวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน)
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน (เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน)
หมายเหตุ
 • ยกเว้นคอนโดมิเนียมต่างจังหวัด และอาคารพาณิชย์ทั่วประเทศสูงสุด 80% ของราคาประเมิน  
 • กรณีวงเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน 
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อคอนโด:

แบบสินเชื่อ ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง*
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
3 ปี
 4.25% 5.25% 6.25% MLR 
-0.25%
MLR 
-0.25%
MLR 
-0.25%
5.25% 6.48%
แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
5 ปี
5.00% 5.50% 5.50% 6.00% 6.00% MLR 
-0.25%
5.33% 6.33%

** อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาใช้สมมติฐานการคำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ล้านบาท ระยะเวลาผ่านชำระ 20 ปี 

*** อัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงตามประกาศธนาคาร : MLR (Minimum Loan Rate) 7.15% (ต่อปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • พนักงานประจำ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีอายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผู้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน