ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงศรีอยุธยา → สินเชื่อซื้อคอนโด กรุงศรี

สินเชื่อซื้อคอนโด กรุงศรี

สิทธิประโยชน์
 • วงเงินกู้สุงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
 • ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อคอนโด

ใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2559

ประเภทหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด วงเงินกู้อนุมัติ ทางเลือก อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี)
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 หลังจากนั้น
ห้องชุดพักอาศัย 100% ของราคาประเมิน 1 ล้านบาท ขึ้นไป 1 MRR-3.20% 4.50% 4.50%
2 3.90% MRR-2.45% 3.90% 4.53%
3 3.65% 4.40% MRR-2.45% 4.15% 4.65%
4 2.90% 3.90% 4.90% MRR-2.45% 3.90% 4.48%
5 2.65% 4.40% 5.40% MRR-2.45% 4.15% 4.61%
6 0.75% MRR-2.45% 3.75% 4.34%
7 1.50% MRR-2.45% 4.00% 4.50%

สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA / MLTA) ตามเงื่อนไขที่กําหนด เลือกรับระหว่าง

 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 1, 2, 4 และ 6
 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยทางเลือกฟรีค่าจดจํานอง (ทางเลือกที่ 3, 5 และ 7)

เงื่อนไขของการซื้อ MRTA / MLTA

 • MRTA เฉพาะแผน 1 หรือ 2 เท่านั้น
 • กรณีผู้กู้หลักเป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ประจํา ซื้อ MRTA / MLTA 100% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 15 ปี หรือซื้อ MRTA / MLTA อย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 20 ปี
 • กรณีผู้กู้หลักเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 80% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 10 ปี หรือซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 50% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 15 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม สามารถซื้อ MRTA/MLTA เฉพาะผู้กู้หลักเพียงคนเดียวได้หรือหากผู้กู้ร่วมประสงค์ที่จะซื้อ MRTA/MLTA ด้วย ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมทุกคน จะต้องมีทุนประกันขั้นตํ่าในสัดส่วนที่เท่ากัน

เงื่อนไขของฟรีค่าจดจํานอง • ธนาคารจะออกค่าจดจํานองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (ค่าจดจํานองในส่วนของวงเงินกู้ MRTA / MLTA ลูกค้าต้องเป็นผู้ชําระ) ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าจดจํานองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อภายใน 5 ปีทุกกรณี นับจากวันทําสัญญา • ลูกค้าต้องสํารองจ่ายค่าจดจํานองแก่กรมที่ดินก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ลูกค้าใช้หักชําระค่างวดกับธนาคารภายใน 45วัน นับจากวันที่ MRTA/MLTA ได้รับการอนุมัติจากบริษัทประกัน กรณี MRTA/MLTA ได้รับการอนุมัติก่อนการจด จํานอง ธนาคารจะโอนเงินคืนให้ภายใน 45 วันนับจากวันที่ลูกค้าจดจํานอง

หมายเหตุ

 • เฉพาะการซื้อคอนโดมิเนียมจากโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนเท่านั้น
 • ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 3 พ.ค. 59 อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.70% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยนี้สําหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. - 31 ส.ค. 59 โดยจดจํานองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59
 • อัตราดอกเบี้ยนี้สําหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัครบัตรเอทีเอ็ม /บัตรเดบิต และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชําระค่างวดกับธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คํานวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น โดยคํานวณจากฐานวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ด้วยระยะเวลาการกู้ 10 ปี
 • กรณีที่ลูกค้าซื้อ MRTA/MLTA อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้ ในกรณีที่ค่าเบี้ย MRTA/MLTA มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน