ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงไทย → สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย

สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้านกรุงไทย ทำเรื่องบ้านให้เป็นเรื่องเบา ๆ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • กู้สะดวก
 • วงเงินอนุมัติสูง
 • ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ
 • เลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน :

แบบสินเชื่อ ประกัน อัตราดอกเบี้ย หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง*
เดือนที่ 1-9 เดือนที่ 10-12 ปีที่ 2 ปีที่ 3
แบบที่ 1 ทำ MRTA/GLT SP ไม่ต่ำกว่ำ 10 ปี และอัคคีภัย ไม่ต่ำกว่ำ 5 ปี 0.99% MRR-3.00% MRR-1.25% MRR-1.50% MRR-1.75% 5.68%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกัน 0.99% MRR-1.50% MRR-1.25% MRR-1.50% MRR-1.75% 5.73%

** อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาใช้สมมติฐานการคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี MRR = 7.875% ต่อปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
 • สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
 • แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน 

 

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน