ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ → สินเชื่อบ้านแสนสบาย ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์

สินเชื่อบ้านแสนสบาย ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์

สิทธิประโยชน์

เพื่อให้ท่านนำไปจัดหาที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยตามใจท่าน... ด้วยหลากหลายเงื่อนไขพิเศษ

สินเชื่อบ้านแสนสบาย

 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย กรณีราคาซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านบาท และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในแต่ละโครงการ
 • ผ่อนชำระสบายๆนานสูงสุด 40 ปี รวมอายุผู้กู้สูงถึง 70 ปี พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • เลือกประเภทการกู้ได้ตามใจ โดยเลือกสินเชื่อบ้านผ่อนชำระทั้งจำนวน หรือเลือกวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (OD) บางส่วนได้
 • ผ่อนชำระค่างวดสบายๆ ต่ำกว่าในปีแรกได้
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านปกติ :

เงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค (Consumer Loan) สินเชื่อที่อยู่อาศัย
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ 18%
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ 18%

 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านพิเศษ :

เลือกได้ ปีที 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 MRR-4.25% MRR-4.00% MRR-2.25% 3.833% 4.50%
แบบที่ 2 4.00% MRR-2.25% 4.00% 4.62%
แบบที่ 3 2.90% 3.90% 4.90% MRR-2.25% 3.99% 4.52%

* อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้า “ ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด”

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด

 • วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายไม่เกินราคาประเมินหลักประกันเมื่อรวมกับวงเงินกู้ MRTA(ทั้งนี้ กรณีแนวราบ ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% + MRTA 5% และ กรณีอาคารชุดให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% + MRTA 10% โดยเป็นอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน)(1)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับ สินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 8.000% (ณ 20 เม.ย. 59) และใช้การผ่อนชำระค่างวดปกติ ที่คำนวณตามเงื่อนไข ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืม ของลูกค้าแต่ละราย(3)
 • กรณีลูกค้ารับฟรีค่าจดจำนองเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ ธนาคารกำหนด และธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 แสน ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงิน ทดลองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง(4)
 • อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1-3 สำหรับลูกค้าที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิน สินเชื่อ (MRTA) ผ่านธนาคารและตามเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด เท่านั้น
 • กรณีลูกค้าไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) สามารถ เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1-3 เพิ่มขึ้น 0.25%, ใน 3 ปี
 • ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ , สมัคร Retail Internet Banking (RIB)หรือ Mobile Banking อย่างใดอย่างหนึ่ง และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝาก อัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร (AFT)
 • การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 • อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2559
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 40 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
 • สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
 • แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน 

 

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน